https://www.flickr.com/photos/tollaksen/4100582/in/photolist-n1XG-c4xyxh-5bghCw-f1AxDb-92NjEk-dVnM85-7DP8cQ-69sSTJ-bWtqwG-efp7Vi-o4oy7d-9NPtBP-PbCcR-4gMY4Y-5tnk1-bx4Gyu-5H3Sdz-7k2hL6-7hyu1-5f28TC-u8gc3-c5yFmh-csVrym-nPkiyy-77o9ZS-fdDzDw-4cYB6U-xD38v-aKivha-d3ySgY-5c2tHN-4FK4SC-6Zufe9-8FfUFT-c5Gg4f-64WBqJ-b2vJsr-2paWn-6TRejS-4MerDc-NKBHX-oLN6V-ctGBs-GYyVuA-4vsR5n-2if2Pc-5xCMuL-4FuKCb-9StVJQ-6kzNA7
Providers moeten Staat voor rechter slepen

Kabinet moet per direct handhaving bewaarplicht stopzetten

De week in 408 woorden

De regering heeft met het doordrukken van de bewaarplicht in 2009 een enorme blunder begaan. Reken maar na: een enorme inbreuk op de vrijheid van onverdachte burgers en een grote schadepost voor providers. Dat is maar op één manier recht te zetten: de wet moet helemaal teruggedraaid worden.

De minister van Veiligheid en nog iets schreef anderhalve week geleden het volgende aan het parlement:

“De [Raad van State] stelt vast […] dat toetsing van de [bewaarplicht] aan het Handvest van de grondrechten tot de conclusie leidt dat deze wet […] in strijd is met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten. […] De Nederlandse regering kan deze zienswijze onderschrijven.”

Heldere woorden van een minister die anders makkelijk in wollig taalgebruik verzandt. Eén heel belangrijk aspect verzweeg hij. In onze Grondwet is geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen, zoals dat Handvest, niet wordt uitgevoerd. De wet mag dan wel in een wetboek staan, maar niemand hoeft er zich iets van aan te trekken. Niemand niet. Nooit niet.

Wat moet er nu dus gebeuren?

1. Agentschap Telecom moet per direct de handhaving staken

Het Agentschap Telecom, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, moet zo snel mogelijk bevestigen dat zij de wet niet meer handhaaft. Immers, een wet handhaven die niet meer mag worden uitgevoerd, is onrechtmatig. Sterker nog: providers kunnen de Nederlandse Staat aansprakelijk stellen voor de schade. En zolang de overheid vaag blijft over de gevolgen, hangt het Agentschap Telecom als een zwaard van Damocles boven het hoofd van providers.

2. Providers moeten stoppen met uitvoeren bewaarplicht

Providers moeten stoppen met het langdurig bewaren van gegevens over hun klanten in het kader van de bewaarplicht én tegelijkertijd de overheid ter verantwoording roepen. Want begrijp ons niet verkeerd: ook de providers zijn de dupe van het gepruts van onze regering. Toen de wet in 2009 van kracht werd, zijn providers lang in onzekerheid gelaten over de implementatie. En zij hebben grote investeringen moeten doen voor een wet waarvan nu ook de regering bevestigt dat deze in strijd is met mensenrechtenverdragen. Een enorme schadepost voor providers.

3. Parlement moet kabinet ter verantwoording roepen

Deze epische blunder kan politiek ook niet zonder consequenties blijven. Het parlement moet minister Opstelten snel ter verantwoording roepen. De bevestiging van de regering dat de huidige bewaarplicht in strijd is met internationale mensenrechtenverdragen heeft enorme consequenties. Daarom roept Bits of Freedom het kabinet en het parlement op de handhaving van de bewaarplicht per direct op te schorten en de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens zo snel mogelijk ongedaan te maken.

 1. Ivo Opzouten

  Ik stel voor dat we Opstelten zelf ook helemaal terugdraaien.

 2. Peter Knoppers

  Ik heb mijn Internet en telecom provider (i.c. XS4All) zojuist via haar klachtenpagina verzocht mij mede te delen per wanneer ze van plan zijn de langdurige opslag van mijn telecom data stop te zetten. Daarbij heb ik ze naar bovenstaand BoF bericht verwezen.

  Ze beloven dat ze binnen 5 werkdagen zullen antwoorden. Ik ben benieuwd.

  Misschien moet half Nederland zo’n verzoek aan zijn/haar provider doen?

 3. Jeroen

  Immers, een wet handhaven die niet meer mag worden uitgevoerd, is onrechtmatige.

  Dat kan sterker gesteld: de wet was al strijdig met het Handvest, het duurde alleen even voordat we daar achter kwamen. Het is niet zo dat de wet niet meer, mag worden uitgevoerd; het heeft nooit gemogen. Providers kunnen dan toch ook alle schade uit het verleden verhalen, toch niet alleen de schade vanaf nu?

  • Rejo Zenger

   Ja, dat zien wij ook zo. Het feit dat het kabinet nu pas bevestigt dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens maakt niet dat die wet nu pas in strijd is met het Handvest. Dat was al vanaf het moment dat de wet van kracht werd, dus 2009.

 4. Ben

  Ik ben het er helemaal mee eens. Maar voor de volledigheid zou ik toch graag een link zien naar het betreffende artikel in de grondwet
  In onze Grondwet is geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen, zoals dat Handvest, niet wordt uitgevoerd.

 5. Edwin IJsman

  Het zou wellicht een goed idee zijn, ter lering en vermaak van ons allen, als een van de grote providers ook daadwerkelijk een zaak aanspant tegen de staat om de schade, ontstaan door deze onrechtmatige wetgeving, te verhalen.

 6. kalahiri

  Opstelten heeft aan de Raad van State gevraagd of de bewaarplicht ook ongeldig is, nu de Europese rtichtlijn ongeldig is verklaard. De Raad van State antwoord het volgende (pagina 7 e.v.):

  “De Afdeling [van de Raad van State] concludeert dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens ook na de ongeldigverklaring van de dataretentierichtlijn moet voldoen aan het bepaalde in artikel 7 en 8 van het Handvest. [..] Toetsing van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan het Handvest leidt tot de conclusie dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens net als de dataretentierichtlijn in strijd is met de artikelen 7 en 8 van het Handvest. Aan deze conclusie liggen dezelfde redenen ten grondslag als die leidden tot de ongel-digverklaring van de dataretentierichtlijn. [..] De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens kan als zodanig derhalve niet in stand blijven wegens strijd met het Unierecht. Daarbij wijst de Afdeling op het Van Gelder Papier-arrest uit 1986 waarin de Hoge Raad uitmaakte dat sprake is van onrechtmatig handelen wanneer de staat een met een hogere regeling strijdig en mitsdien onverbindend voorschrift handhaaft.”

 7. Goverman

  @ Ben:

  Artikel 94 (van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden)

  Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

  Vraag is alleen tot WIE de bepaling in het wettelijk voorschrift dat de bewaarplicht regelt is gericht. Als dat niet tot ‘een ieder is’, maar tot ‘daartoe aangewezen instanties’ (lees: providers) dan zou artikel 94 van de Grondwet weer niet van toepassing zijn.

  Dat is natuurlijk niet helemaal in de geest van de Grondwet en de genoemde verdragen, maar ja… dat ziet de minister van V&J (daarbij geassisteerd door een stevige directie wetgevingsjuristen) toch anders… Neemt niet weg dat het wel de moeite waard is om de providers aan te schrijven.

 8. Marty LeBlanc

  Dit gaat echt niet gebeuren.

  Nederland is een marionet van de VS. In het geval van UPC, dit is een dochterbedrijf van Liberty Global een Amerikaans bedrijf. De Amerikaans regering heeft volgens de weg toegang tot data van Amerikaanse bedrijven in binnen en buitenland. De policy van de VS is ‘ALLE data verzamelen én opslaan’. UPC en straks ook Ziggo blijft de gebruikersdata dus opslaan.

  De Nederlandse regering trekt zich niks aan van wetten, die dansen naar de pijpen van de VS.. Dit alles onder het mom van terrorisme bestrijding.

 9. Frans

  Providers zijn helemaal niet zo onschuldig, want ze blijven gewoon doorgaan. Dus ze laten hun lafheid prefereren boven de mensenrechten van hun betalende klanten. XS4All kunnen ze wel helemaal afschaffen. Die hadden gelijk met deze praktijken moeten kappen, en dan Opstelten hun maar voor de rechter laten slepen. Maar XS4All spioneert liever braaf dan dat ze voor hun klanten opkomen.

 10. Ivo

  Citaait uit T&C Grondwet bij art. 94:

  “Volgens constitutioneel gewoonterecht heeft het volkenrecht, voor zover het gelding heeft in de rechtsorde van het Koninkrijk, een hogere rang dan wettelijke voorschriften (Handelingen II 1955/56, p. 802; MvA, Kamerstukken I 1980/81 15 049 (R 1100), nr. 19, p. 1-2). Het artikel ziet op het, hiervan te onderscheiden, toetsingsvraagstuk. Ieder ambt (rechtsprekend of administratief: Kamerstukken II 1984/85, 18 950 (R 1281), nr. 3, p. 7; Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R 1451), nr. 3, p. 8) dat met de toepassing van wettelijke voorschriften belast is, heeft op grond van dit artikel de bevoegdheid en plicht de toepassing van binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften achterwege te laten indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (zie de aantekeningen bij art. 93 ).”

 11. joost

  Eindelijk. Dit is geweldig nieuws. Als ik uiteindelijk een keer gearresteerd wordt vanwege het in bezit hebben van videos van Kylie Nicole Freeman dan wordt het voor justitie in ieder geval lastiger om mijn internetgedrag van voor de arrestatie te controleren.

 12. hawick

  Kunnen we via of onder de vlag van Bits of Freedom een Nederlands equivalent van een ‘class-action-suit’ starten tegen de NL staat.

  -1- De overheid heeft mijn privacy geschonden.
  -2- De overheid is grof onzorgvuldig geweest in de voorbereiding en de uitvoering van de wet
  -3- er is sprake van een groot aantal ambtsmisdrijven. De ambtenaren waren allen ruim van te voren gewaarschuwd, dus het ‘ich habe es nicht gewusst’ argument gaat niet op.
  -4- miljoenen burgers hebben de -doorberekende- kosten moeten dragen en zijn niet alleen qua privacy maar ook economisch belanghebbende
  -5- ik hoop dat providers zoals XS4ALL per ommegaande grote schadeclaims gaan leggen.
  -6- ik hoop op een parlementaire enquete
  -7- ‘pek en veren’ voor de politici die dit hebben door gedramd
  -8- idem en ook nog eens verplicht en plein public voor alle top-ambtenaren die hier een actieve rol bij hebben gespeeld: NAMEN EN RUGNUMMERS EN FOTO’s

  Van mijn privacy blijven ze af, of ze zijn vogelvrij !!!!

  Het maatschappelijk belang eist serieuze sancties tegen de betrokken ambtenaren en politici.

  Bovenstaande lijkt me proportioneel.

  En na die parlementaire enquete mogen we ons vervolgens richten op enkele bevriende naties die bezig zijn om systematisch elke PC ter wereld te hacken.

  want de nederlandse ambtenaren zijn lieverdjes vergeleken met de 5-ogige maffia EN de acties van diverse andere grote staten om het internet voor mij onveilig te maken.

  Dus niet vergeten als we protesteren tegen b.v. de NSA om ook de acties van de Britten, Russen, Israeli, Chinezen en nog een roedel andere lieverdjes ook te wraken !!!

  Euronet: een van de rest van de wereld afgeschermd en beter beveiligd stuk internet zou voor de meeste burgers zo gek nog niet zijn.

  Het feit dat ambtenaren in Nederland dergelijke acties van de VS / UK / China / Rusland en noem maar op gedogen moet hen ernstig kwalijk worden genomen. Ze handhaven selectief de wet niet zonder dat daarvoor een democratisch tot stand gekomen rechtvaardiging voor bestaat.
  Als ik een rol als rechter zou hebben, dan zou ik ook dit systematisch gedogen door hen al beschouwen als een staatsgevaarlijke en rechtstaat ondermijnende activiteit. En de wet geeft dan mogelijkheden en inspiratie voor het opleggen van passende sancties.

 13. Paul

  Ook ik heb het volgende verzoek bij mijn provider (UPC) ingediend. “Ik zou graag van u willen vernemen per wanneer u van plan bent de langdurige opslag van mijn telecom data stop te zetten omdat dit strijdig is met internationale verdragen.” en vervolgens verwezen naar het bovenstaande bericht. Ik krijg “zo snel mogelijk een reactie van een van hun medewerkers”. Wie volgt nog meer ?

 14. Bonusje

  tegelijk wilde minister ernst hirsch ballin de bewaarplicht voor overheden reduceren tot drie jaar om materiaal eigen misdaden weg te werken van voor die datums en tegelijk de bewaarplicht voor burgers tot tien jaar verlengen wat betreft belastingen ook.

  Dat hangt samen dat bewaarplicht gerommel. Overheden en wetgevers die zichzelf ont en Burgers en Slachtoffers bé lasten

 15. Bonusje

  .tegelijk wilde minister ernst hirsch ballin de bewaarplicht voor overheden reduceren tot drie jaar om materiaal eigen misdaden weg te werken van voor die datums en tegelijk de bewaarplicht voor burgers tot tien jaar verlengen wat betreft belastingen ook.

  Dat hangt samen dat bewaarplicht gerommel. Overheden en wetgevers die zichzelf ont en Burgers en Slachtoffers bé lasten

 16. freedom bit

  Nou, na lang aandringen heeft caiway een antwoord gestruud vandaag.

  //quote//
  Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw email van 1 december 2014.

  Allereerst bieden wij u onze verontschuldigingen aan voor de vertraging die is opgetreden bij het afhandelen van uw email.

  De uitspraak van de rechter over de bewaarplicht heeft niet direct gevolgen voor de Nederlandse wetgeving. Caiway volgt tot op het moment dat dat proces tot wijziging van de wet leidt, net als veel andere internet- en telefonieaanbieders overigens, de ontwikkelingen met veel belangstelling, maar heeft op dit moment geen andere mogelijkheid dan te voldoen aan deze verplichting op basis van de wet.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
  //unquote//

 17. Klant van ZeelandNet

  Het heeft even geduurd, maar ik heb een antwoord van ZeelandNet over deze zaak. Zij willen (nog) geen aanpassing doen in hun systeem en wachten op een wetswijziging:

  -Citaat:-
  “Allereerst excuses voor de late beantwoording van uw bericht, door een technische fout is uw bericht helaas met vertraging ontvangen.

  Vooralsnog heeft er slechts een uitspraak plaatsgevonden, als een daadwerkelijke wetswijziging plaats zal vinden zal ZeeelandNet zich uiteraard conformeren aan de dan geldende regelgeving.

  Met vriendelijke groet,

  -Naam weggelaten-
  Klantenservice ZeelandNet
  DELTA N.V.”
  -einde citaat-

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.