Bits of Freedom adviseert Tweede Kamer over cybersecurity

De Tweede Kamer buigt zich op 1 juni 2011 voor het eerst over de Nationale Cybersecurity Strategie (‘NCSS’). Bits of Freedom stuurde kamerleden een brief om ze over dit relatief nieuwe, complexe en belangrijke onderwerp te adviseren. De brief en de samenvatting vind je hier.

‘Bezint, eer ge begint.’ In de kamerbrief (PDF) adviseert Bits of Freedom kamerleden om cybersecurity met dit adagium tegemoet te treden. De brief komt tot de volgende conclusies:

  • Er bestaat onvoldoende inzicht in de aard en omvang van de vraagstukken rondom cybersecurity;
  • Proportionaliteit als enige maatstaf voor nieuwe maatregelen leidt tot schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;
  • De nadruk op zelfregulering en publiek-private samenwerking vormt een gevaar voor de parlementaire democratie en onze internetvrijheid;
  • Een gebrek aan nuance over cybersecurity doet meer kwaad dan goed.

Daarom beveelt Bits of Freedom kamerleden aan om:

  • Een onafhankelijke, openbare en wetenschappelijke verantwoorde nulmeting naar de aard en omvang van aan cybersecurity gerelateerde vraagstukken te eisen;
  • Opvolging te geven aan de nulmeting via structurele, onafhankelijke en openbare rapportages;
  • De uitgangspunten van de NCSS in overeenstemming te brengen met de vereisten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en zijn vaste jurisprudentie;
  • Bij de regering af te dwingen dat zij de criteria uit de recente motie-Franken hanteert voor de toetsing van privacybeperkende maatregelen;
  • Terughoudend te zijn bij het steunen van zelfregulering en publiek-private samenwerking en parlementaire controle te eisen zodra grondrechten in het geding zijn.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.