Landelijke telecomdatabank: 2,6 miljoen opvragingen in 2010

UPDATE: Help mee en stop het Europese internetfilter

Datalek: mailen is moeilijk (januari 2011)
DOSSIER: Platformen

Terwijl bij Nederlandse experts het inzicht lijkt te dagen dat een zwarte lijst met verboden websites alleen maar averechts werkt, worden in Europa juist de eerste stappen gezet om zo een internetfilter verplicht te stellen. Nu is het moment om actie te ondernemen. Lees hieronder hoe je kan meehelpen om het Europese internetfilter te stoppen.

Update 02.02.11. De oriënterende stemronde van de LIBE-commissie van het Europees Parlement is uitgesteld tot 14 februari. Ondertussen zijn we achter de schermen flink aan het lobbyen om het filter van de baan te krijgen. Jij kunt ook nog actie ondernemen.

Onder ‘wat kan ik doen?’ staan een aantal acties die je kunt ondernemen. Overweeg in je telefoontjes en e-mailtjes naar Europarlementariërs ook te verwijzen naar de nieuwe gezamenlijke brief van kinderbescherming- en slachtofferorganisaties tegen internetfiltering.

— 

Waar gaat dit over?

De Europese Commissie heeft EU-brede verplichte internetblokkades voorgesteld. De Commissie publiceert echter niet de cijfers van de Europese meldpunten (zgn. “hotlines“) waaruit zou blijken dat het blokkeren enig nut heeft. Sterker nog: toen de Europese Commissie werd gevraagd op grond van welk bewijs zij concludeerde dat een internetfilter in de strijd tegen seksueel kindermisbruik kan helpen, stelde de Commissie slechts: “they do give an indication that, to a certain extent and at least partly, this may follow also from action taken, including action to block access to websites in some countries”.

In december 2010 keurde vervolgens de Raad van Ministers een voorlopige versie van een gezamenlijke positie (zgn. “Common Position”) op dit dossier goed. Op dit moment hebben alleen Duitsland, Litouwen en Roemenië zich uitgesproken tegen het voorlopige voorstel. Andere landen (Nederland, Zweden, Letland, Slovenië, België en Ierland) zijn echter ook huiverig en/of verontrust over de slechte juridische opzet van het voorlopige voorstel dat is aangenomen door de Raad van Ministers.

Nu zal het Europees Parlement hierover moeten oordelen. In het Europees Parlement is alleen een beperkt en simplistisch voorstel (PDF) uitgewerkt door Roberta Angelilli, het Parlementslid dat daarvoor verantwoordelijk is. Daarin staat dat de Europese lidstaten mogen beslissen of ze een internetfilter instellen op nationaal niveau. Het wordt dus niet opgelegd aan de lidstaten. Op zich goed nieuws. Maar het is zeer waarschijnlijk dat verplichte internetfilters alsnog worden voorgesteld – ofwel door sommige Europarlementariërs, ofwel door sommige lidstaten.

Wat is de timing?

Op 10 januari zal het Roberta Angelili haar concept-voorstel presenteren. De deadline voor het indienen van amendementen door parlementsleden is 20 januari. De eerste  stemronde (oriënterend) is op 3 februari [uitgesteld tot 14 februari]. In de oriënterende eerste stemronde moet vastgesteld worden of er een duidelijke meerderheid is voor specifieke amendementen en waar meer werk nodig is om acceptabele compromissen te vinden. Deze stemming is dus cruciaal – een duidelijke meerderheid voor of tegen internetfiltering is dan al bijna niet meer terug te draaien.

Wat kan ik doen?

De LIBE-commissie van het Europees Parlement zal een verslag over dit voorstel opstellen, waarover vervolgens zal worden gestemd door het gehele parlement. Nu is het dus belangrijk om ons te richten op de leden van deze commissie. Een complete lijst van de leden van de LIBE-commissie is hier te vinden. Hier kun je ook eenvoudig terugvinden welke Nederlandse politici zitting nemen in deze commissie.

Je kunt op drie manieren helpen:

 1. Telefonisch contact zoeken met de leden van de LIBE-commissie. Vanaf maandagochtend 10 januari tot 3 februari. Enkele telefoongesprekken kunnen al heel veel betekenen in Brussel. Misschien voer jij precies dat ene gesprek, dat een parlementariër overtuigt. Bel eerst de Nederlandse politici. Vervolgens kun je deze parlementsleden – in willekeurige volgorde – aanspreken. Hieronder is een voorbeeld van zo’n gesprek opgenomen.
 2. Schrijven (per e-mail, fax of brief) aan de leden van de LIBE-commissie. E-mails kun je al direct sturen. We bieden geen standaard e-mail, maar put inspiratie uit onderstaande argumenten. Beargumenteer je bericht en wees beschaafd, dat heeft veel meer effect.
 3. Organisaties steunen. Een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van kinderrechten en de bescherming van kinderen, zal verklaringen aan parlementsleden sturen maar mist menskracht en middelen om de verklaringen telefonisch op te volgen. Jij kan die taak op je nemen. En wellicht zijn er actiegroepen die input willen leveren, maar niet precies weten hoe dat het beste kan worden gedaan. Het vinden, inzetten en ondersteunen van die groepen kan een waardevolle bijdrage zijn. Als je een organisatie kent met kennis over bescherming van kinderen en die ondersteuning goed kan gebruiken, neem dan contact op met Bits of Freedom.

Voorbeelden van telefoongesprekken

Dit is slechts een voorbeeld, om je een idee te geven. Probeer zo spontaan mogelijk te zijn, want dat komt beter over. Een voorbeeld van een gesprek met een assistent/secretaresse:

 • Jij: “Hallo, ik ben op zoek naar meneer/mevrouw EP” (EP=Europarlementariër)
 • Assistent: “Meneer/mevrouw EP is niet aanwezig. Kan ik u helpen?”
 • Jij: “Mijn naam is MijnNaam uit Nederland. Ik maak me grote zorgen over het voorstel om internet verkeer te blokkeren, dat is opgenomen in het voorstel van Angelili over de Richtlijn kindermisbruik.”
 • Assistent: “Hmm, daarover is al eerder gebeld. Ik heb daarvoor nu geen tijd.”
 • Jij: “Het voorstel bevat een aantal maatregelen, dat averechts kan werken. Graag zou ik enkele suggesties willen doen om het te verbeteren.”
 • Assistent: “Maakt u zich geen zorgen. [etc.]”
 • Jij: [gebruik een van de argumenten hieronder]
 • Brieven/e-mails/faxen aan Europarlementariërs
 • Mails aan parlementsleden worden geadresseerd als voornaam.achtername@europarl.europa.eu, per fax naar +32 2 284 9xxx en per post naar het Europees Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussel, België.

Alle redenen waarom de zwarte lijst een bijzonder slecht idee is

Het voorlopige voorstel zoals dat door de Raad van Ministers is aangenomen luidt:

“Where the removal of web pages containing or disseminating child pornography is not possible within a reasonable time, Member States shall take the necessary measures, including through non-legislative measures, to ensure that the blocking of access to web pages containing or disseminating child pornography is possible towards the Internet users in their territory. The blocking of access shall be subject to adequate safeguards, in particular to ensure that the blocking, taking into account technical characteristics, is limited to what is necessary, that users are informed of the reasons for the blocking and that content providers, as far as possible, are informed of the possibility of challenging it.”

Het plan is, anders dan wordt gesuggereerd, geen “onderdeel van een totaaloplossing”

 • De ervaring met landen die reeds filteren leert dat het nu juist geen onderdeel is van een totaaloplossing tegen kindermisbruik. Filteren wordt gebruikt als “vervanging” van effectievere maatregelen: het is dus symboolpolitiek. De Deense politie bevestigde tijdens een voorlichtingsvergadering in het Duitse parlement dat er geen gegevens worden gedeeld met andere landen met betrekking tot “foute” sites en dat men zelf overgaat tot blokkering.
 • Als een site wordt geblokkeerd is dat een waarschuwing voor de criminelen dat men is gesignaleerd. Effectieve opsporing wordt feitelijk onmogelijk, omdat de daders zijn gewaarschuwd en tijdig hun sporen kunnen uitwissen.
 • Het voorstel bevat een regeling dat de criminelen (eufemistisch aangemerkt als “content providers”) worden ingelicht, als de betreffende site wordt geblokkeerd. Dat is erg onlogisch. Opsporing en vervolging door justitie zou immers reeds moeten leiden tot het verwijderen van illegaal materiaal – niet tot het waarschuwen van criminelen. Of wordt er alleen gewaarschuwd en niet vervolgd?

Een zwarte lijst is, anders dan wordt gesuggereerd, niet “beter dan niets doen”

 • Is het beter dan niets om criminelen vooraf te waarschuwen dat vervolging dreigt?
 • Is het beter dan niets om internationale samenwerking achterwege te laten en alleen sites te blokkeren?
 • Is het beter dan niets om regeringen de mogelijkheid te geven om louter symboolpolitiek te bedrijven?
 • Is het beter dan niets om alleen lokale rookgordijnen op te werpen in plaats van een goede, effectieve strategie op Europees niveau te implementeren?
 • Is het beter dan niets om alleen internet providers op te zadelen met een “oplossing” die niet werkt?

Uitleggen waarom “de zwarte lijst niet alleen tot kinderporno beperkt blijft”

 • Voorstanders van filteren zijn de landen die naast kinderpornografie ook andere inhoud blokkeren, zoals goksites en muziek- en filmmateriaal. Dat leidt tot overheidscensuur.
 • De Europese Commissie besteedt geld aan het CIRCAMP project, dat – volgens de eigen website – overblokkering nastreeft. Meer hierover in een parlementaire vraag over CIRCAMP, waar nog de Commissie – drie weken na de deadline – nog steeds geen antwoord op heeft gegeven.

Uitleggen waarom het onjuist is te stellen dat “de maatregel proportioneel is omdat het misschien helpt”

 • Een onderzoek van de Europese Commissie uit 2007 inzake terrorisme sprak zich uit tegen filteren, omdat websites heel makkelijk kunnen worden verplaatst. Een Canadees meldpunt stelde vast dat een site met kinderporno in 48 uur maar liefst 212 keer was verplaatst!
 • Het meldpunt in het Verenigd Koninkrijk – financieel gesteund door de EC – heeft een forse toename geconstateerd van sites, die niet effectief kunnen worden gefilterd, zoals sites die zijn gehackt. De illegale content wordt bijvoorbeeld verstopt tussen “normale” pagina’s.
 • Alle maatregelen leveren een aanzienlijke maatschappelijke last op. Zelfs de beste wetgeving kent nadelen, zoals “mission creep” (het uitwaaieren van de zwarte lijst naar andere terreinen buiten kinderporno) en “technology creep” (het ten onrechte blokkeren van correcte inhoud, doordat maatregelen niet exact de illegale content raken, maar nu eenmaal ongewenste neveneffecten hebben).

Wijzen op tegenstrijdigheden van de Commissie

 • Commissaris Malmström stelde dat alleen “toegewijde amateurs enkele van de momenteel bestaande filters weten te omzeilen” (PDF). De DNS servers van de Europese Commissie bevinden zich in Luxemburg, waardoor de Europese Commissie zelf bijvoorbeeld Belgische internetfilters passeert.
 • De Commissie stimuleert de ontwikkeling van technologie die de privacy beschermt (‘PETs’ [PDF]), maar juist die technologie omzeilt in een aantal gevallen internetfilters.
 • Commissaris Füle verklaarde dat “veel mensen in Turkije de blokkade van YouTube omzeilen”, waarmee eigenlijk al is aangetoond dat filters niet effectief zijn. Uiteraard staat dit gegeven haaks op de hierboven genoemde stelling van Commissaris Malmström.
 • Commissaris Malmström zei dat blokkering van kinderporno niets van doen heeft met grondrechten. In het eerdergenoemde rapport uit 2007 over terrorisme (PDF) werd daarentegen nu juist gesteld, dat filtering noodzakelijkerwijs een beperking van grondrechten inhoudt, vooral ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.
 • De Commissie wijzigde het voorstel zodanig, dat filtering geen wettelijke basis behoeft. In een aanwijzing ten aanzien van terrorisme is echter duidelijk aangegeven dat filteren (en soortgelijke maatregelen) een wettelijke basis behoeven. Zonder wettelijke grondslag zijn maatregelen illegaal (PDF).

Overige argumenten

Onze Europese koepelorganisatie EDRi heeft nog veel argumenten opgesomd in verschillende publicaties, waaronder een ‘Blocking Booklet’ (PDF). Daarnaast hebben kinderbeschermings- en slachtofferorganisaties een gezamenlijke brief gestuurd naar Europarlementariërs, waarin zij tegen internetfiltering pleiten. Bits of Freedom heeft hen geholpen met de Nederlandse vertaling.

 1. Schotman

  Ik ondersteun deze actie en heb inmiddels een email gestuurd aan Sophie in’t Veld, Europarlementarier voor de Liberalen. Ik gruwel van elk idee die het vrije internetverkeer ook maar op enige wijze beperkt. Hopelijk is dit onzalige voorstel nog te keren.

 2. Jeroen

  D66 mailen is in dit geval wel een thuiswedstrijd. Het is denk ik slimmer bijv. het CDA proberen te overtuigen met de argumenten die erop wijzen dat het filter averechts werkt en kinderporno juist helpt. Als dat lukt, zal zelfs het CDA tegen stemmen, ondanks dat men burgerrechten haat.

 3. Arjan

  Wat gebruikt zou kunnen worden is deze standaardbrief (wel graag zelf wat verpersoonlijken, anders volgt tig keer dezelfde brief voor de LIBE-leden). Let ook op de ondertekening, naam onderaan moet nog! In overleg met Axel hier geplaatst:

  About: LIBE-group and Angelili/internetfiltering

  Dear Sir/Madam,

  I take the time to write this email for the following reason. In the next week your LIBE-group
  will report on the Agelili/Internetfiltering issue. I, and with me many European citizens, are
  concerned about this proposal because:

  A. Filtering for reasons of Child-pornography is ineffective
  – Those who run the servers containing it change locations faster than any filter is able to keep up with, sometimes more than 50 times a day.
  – Those who wish to see or download child-pornography are already using simple techniques to stay undetected, such as IRC, Proxy, private P2P-networks etcetera. In this same fashion many Turkish citizens circumvented the YouTube-blockade by their government not long ago.
  – EU promotes privacy-enhancing techniques. These are the same techniques that can be used for circumvention of internetfilters. Tools for circumvention are outside EU jurisdiction.

  B. Filtering gives rise to function creep
  – Sites that have controversial content (i.e. radical left/right, porno, etc.) could be added to the filter-list. Since this list would necesseraly be secret, there is no way of knowing if a site is rightfully placed on this list.
  – Certain sites would be improperly filtered because of filtering technology.

  C. Filtering constitutes a limitation on fundamental freedoms, such as freedom of speech and freedom of information.
  – In a EU working document about terrorism (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2007:1424:FIN:EN:PDF) filtering is called unconstitutional.
  – EU promotes privacy-enhancing techniques. These are the same techniques that can be used for circumvention of internetfilters.

  D. Taking down producers and/or publishers of this material through international treaties is the only way of stopping publication.
  – International treaties are already in effect.

  E. Any measures involving child-pornography are highly mediagenic. Please try to avoid the hyping of this subject and use the abovementioned information when reporting.

  For more information I suggest the Internet Blocking-booklet (http://www.edri.org/files/blocking_booklet.pdf) by EDRI.

  Sincerely,

 4. Arjan

  Evt nog toe te voegen:
  – Filterlists have a habit of becoming public, as has happened with the Australian filterlist amongst others (published on wikileaks in the past). This would give pedophiles a guide to their favourite material on the internet, thanks to the EU.

 5. schandalig

  waarom geen petitie hier? een ander hoort niet te bepalen wat jij op je pc ontvangt, dat gaat niemand iets aan, zelfs justitie niet dat is een recht op privacy!

 6. Reinout Schotman

  Gemaild:

  Dear Ms Angelili,

  As I understand you are leading a commission to propose (a direction of) EU legislation which entails filtering the Internet in order to prevent abuse.

  My name is Reinout Schotman, Dutch citizen, farther of […], […brief personal and professional background to credentialize…] and on the internet since 1995.

  I urge you to stop any actions that may limit the freedom of communication on the Internet. Professionally I know that such restrictive measures will be ineffective, which has already been demonstrated in many cases. And I am convinced that in many -if not most- cases it will be illegal.

  The cure to those who abuse the Internet is not in imposing restrictions on the Internet, but rather on the abuser. Likewise we don’t block highways, because abusers too use a car.

  I also emphasize that research has shown that the unrestricted Internet itself has been the source of unprecendented economic growth of the past 15 years, lifting many worldwide from an otherwise marginal existance. Any legislation limiting this public and worldwide infrastructure will have direct impact on our global wealth and health. I hold anyone who limits that unrestricted Internet responsible for the impact.

  I too am concerned for the welbeing and safety of my spouse and children, but I trust different methods in protecting them. Such as education. I would hope for a campaign to educate people about the fantastic possibilities of the digital world we live in, in stead of repression of all in order to prevent the abuse by a few.

  Kind regards,

  Reinout Schotman

 7. Mick

  Wat is er mis met het blokkeren van illegale download sites, en waarom zou dat leiden tot censuur? Niet erg sterk argument wel?

 8. pedant

  Let even op dat haar naam ANGELILLI is, met 2 L-en dus. Iemand correct aanspreken wil ook nog wel eens helpen om ze niet tegen je in het harnas te jagen.

 9. Freek

  Ik heb mijn neiging in een technisch betoog uit te leggen waarom deze filtering niet werkt en een down-to earth argument proberen op te schrijven:

  Een Internetfilter werkt net zo slecht als een spamfilter, waarschijnlijk zelf slechter omdat hierbij de verspreider en ontvanger samen zullen spannen om het filter te omzeilen. Het voornaamste effect is dat de viespeuken andere manieren gaan gebruiken om kinderporno te verspreiden.

  Daarnaast is het voor de slachtoffers (die hopelijk gewoon opgroeien) ontzetten van belang dat het materiaal echt zoveel mogelijk van Internet gehaald wordt, en dus niet “slechts” gefilterd wordt. Dat is ontzettend moeilijk, maar een Internetfilter werkt alleen maar laksheid bij politie hierover in de hand.

  Wat beter werkt: verspreiders aanpakken en berecht, en zorgen dat het materiaal offline gaat (in plaats van slechts gefilterd wordt). Bedenk dat de recente Amsterdamse zedenzaak is opgelost door slim recherche werk (Een Amerikaanse rechercheur herkende een Nijntjepop en heeft daarop contact met de Nederlandse recherche gezocht).

  Verder lijkt het me essentieel in het onderwijs aandacht te besteden aan dit probleem (denk aan schoolkinderen die zich onder groepsdruk voor een webcam laten gaan en de gevolgen niet overzien), en dat opsporingsinstanties internationaal samenwerken.

  Laten we kinderporno stoppen op de plaats waar het toe doet: bij de bron, in plaats van een filter dat waarschijnlijk niet eens werkt.

 10. Jeroen

  Mick: het leidt tot censuur omdat journalisten de inhoud van de lijst niet kunnen controleren.

 11. Mick

  Jeroen: dat is 1 van de twee vragen beantwoord. Er bestaat niet zo iets als een vrij internet. BOF moet er op toezien dat er naar redelijkheid sites geblokkeerd kunnen worden zonder dat het leidt tot censuur.

 12. Morganier

  Zouden een paar mails helpen? Misschien toch een idee een soort petitie te schrijven ( ben zelf niet goed in juridisch/politiek taalgebruik) Een petitie die je aan vrienden ter ondertekening en doorzending kan opsturen….

 13. Siebe

  Er is maar één argument: in het kader van vrijheid fikken af van ons internet.

 14. Jeroen

  Mick: aangezien er een goed alternatief voorhanden is, namelijk sites echt te verwijderen zoals bij financiële fraude al gebeurt, en aangezien blokkeren altijd door beide partijen te omzeilen is en de blokkeerinfrastructuur geld kost en makkelijk misbruikt kan worden, is het veel beter om af te zien van een blokkeerinfrastructuur. Dat is geen pleidooi voor wetteloosheid op internet, dat is een pleidooi voor een vorm van wetshandhaving die beter werkt en een groot deel van de nadelen niet heeft.

 15. Jasper

  Toevallig schrijf ik een paper over dit voorstel. Bedankt voor de link naar de argumenten, die zullen me van pas komen.

 16. Ben

  Mick: probleem is dat de bron zich veel makkelijker kan verplaatsen, en dat degenen die de site regelmatig bezoeken toch wel op de hoogte gehouden worden waar de site naartoe verdwenen is. Ook is het veels te makkelijk via proxies e.d. een filter te omzeilen als je weet wat je doet.
  Als je echt iets wilt ondernemen ertegen, dan moet je niet blokkeren maar compleet offline halen en de eigenaren cq de makers van de kinderporno oppakken. Iets anders is hetzelfde als pappen en nathouden, werkt voor geen meter.

 17. polle

  Wie controleert de controlleurs?

 18. Jan van der Valk

  Ik weet niets van itc-techniek, maar acht filtering van internet op kinderporno slecht voor bestrijding van de bronnen.

 19. Bits of Freedom

  @allen

  Dank voor jullie comments, erg interessant om de discussies te lezen! @Polle, we hopen dat je overtuigd bent van de ineffectiviteit en de gevaren van internetfiltering.

  @Morganier

  Ja, we zien dat een paar e-mails en vooral telefoontjes enorm helpen. Er is namelijk weinig contact tussen burgers en Europarlementariërs. Via Twitter een beetje, verder niet. Een paar goed gefundeerde e-mails en telefoongesprekken vormen een belangrijk tegenwicht tegen de vijf tot tien afspraken met professionele Brusselse lobbyisten.

  Veel dank aan @Arjan en @Reinout Schotman voor jullie inbreng – dat maakt echt een verschil.

 20. Tweets die vermelden UPDATE: Help mee en stop het Europese internetfilter « Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Esmee, Evert van de Belt, wilma reijrink, Maarten Spaans, Willy Jongkind en anderen. Willy Jongkind heeft gezegd: RT @bitsoffreedom: Bits of Freedom: "UPDATE: Help mee en stop het Europese #internetfilter" http://bit.ly/dVqoE4 – jouw inbreng maakt h … […]

 21. leenvr

  KP moet je aanpakken, niet het puntje v/d IJsberg blokkeren! EN net zat mijn STEMpas in de bus 🙂 !! Woensdag 2 maart 2011

 22. leenvr

  PS. `Via Twitter een beetje, verder niet.` ik denk dat een massale Tweetactie naar de juiste personen wel zou kunnen helpen. denk maar aan youp en T/mobile. het is wel publiekke een op een contact. iemand twitter adressen !

 23. Die andere Jeroen

  Een beetje voor eigen publiek, maar ja… toch gestuurd.

  Geachte heer de Jong,

  Ik maak mij zorgen over het voorstel om een internetfilter verplicht te stellen in Europa, en daarom schrijf ik U, als lid van de LIBE commissie als ook als mede-SP’er.

  Van de groepen die beoogd worden te helpen hebben zich enige al uitgesproken tegen dit plan (zie voetnoten). Zelf ben ik ook van mening dat het ten eerste averechts werkt:

  – De blokkade zou de verspreiders van ongewenst materiaal op de hoogte brengen, waarna het alleen nog verder de ondergrond in duikt – dit bemoeilijkt opsporing, en dit lijkt me toch de daadwerkelijke doelstelling, het bij de bron aanpakken van het probleem in plaats van te behangen.

  – Ten tweede moeten we altijd kritiek zijn naar een overheid toe, en zeker wanneer vrijheden in het geding komen. Zelfs al zou dit plan fantastisch zijn en zou de filtering alleen positieve invloed hebben, dan nog behoren we de vraag te stellen wat een mogelijk toekomstige overheid hiermee kan, een die het minder goed voorheeft met de bevolking.

  Daargelaten dat de Europese overheid in deze kwestie niet in twijfel bij me is, moet ik concluderen dat het voorstel an sich de eerste test al niet doorstaat, het alleen een positieve invloed hebben.

  Daarnaast gaat deze mogelijkheid tot filtering indien ingevoerd gegarandeerd ook gebruikt worden door de aanhangers van het ACTA, waarbij het maar zeer de vraag is of de blokkade alleen voor illegaal materiaal zal worden gebruikt, of ook om uitingen van kritiek en waarheidsvinding het hoofd in te drukken wanneer dit een groot bedrijf slecht uitkomt. Het is dan niet langer interessant of iemand gelijk heeft, de rechtspersoon met de meeste middelen bepaalt hoe de wereld er voor ons via het internet uitziet en de waarheid ligt niet eens meer in het midden.

  Beide zijn natuurlijk ongewenste uitvloeiselsels van wat een goedbedoelde regeling zou zijn.

  Ik hoop dat u met het stemmen van de commissie rekening wilt houden met deze gedachten, en ik verblijf hoogachtend.

  #1 http://mogis-verein.de/eu/letter/nl/
  #2 https://www.bof.nl/2011/02/02/help-mee-en-stop-het-europese-internetfilter/

 24. Freek

  Ter info, ik kreeg meteen een reacties van Dennis de Jong (SP), tegenstander van een filter. Na een week een korte reminder gestuurd met de link naar http://mogis-verein.de/eu/letter/nl/. Hierop kreeg ik ook een reactie van Robert Kamphuis (medewerker van Wim van de Camp (CDA)):

  “Het is van belang om allereerst te benadrukken dat de strijd tegen kinderporno bij de bron moet worden aangepakt, dus bij de producent. Echter hebben de providers van de websites bij de doorgifte ook een verantwoordelijkheid. Alle middelen, inclusief filters, dienen te worden gebruikt in de strijd tegen kinderporno. Internetfilters zijn niet de ultieme oplossing maar wel een onderdeel van de strijd tegen kinderporno (vergelijkbaar met de parentlock).”

  Tip: degene die nu nog niet overtuigd zijn, zullen minder gevoelig voor een argument voor Internetvrijheid. Wellicht zijn ze dat wel zijn voor het argument dat dit niet werkt (uit http://mogis-verein.de/eu/letter/nl/): “Filteren voorkomt de verspreiding van afbeeldingen van kindermisbruik op internet niet. [net zomin als email spamfilters nu werken — Freek]. Bovendien zal het systeem van filters dienen als waarschuwingssysteem voor criminelen die zulk materiaal verspreiden.” Verder doe ik de suggestie om te kijken naar het VERWIJDEREN van kinderporno. Als banken phishing sites kunnen verwijderen, dan moet dit toch ook lukken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.