Peters (GroenLinks) stelt vragen over transparantie webblokkade

Op 22 september bleek dat het ministerie van justitie geen inzicht kan geven in de afspraken die worden gemaakt tussen internetproviders over het blokkeren van een lijst met verboden websites. Het is hierdoor niet bekend welke websites precies geblokkeerd zullen worden, welke technologie zal worden gebruikt en wat de procedures voor plaatsing en verwijdering van de lijst zijn. GroenLinks stelde op 22 september kamervragen hierover:

1. Klopt het dat u niet de beschikking heeft over de verslagen van de overleggen over de totstandkoming van het internetfilter voor kinderpornografie, zoals u stelt in uw besluit van 9 september 2010 op het WOB-verzoek Voortgang en inrichting kinderpornofilter door Rejo Zenger? Zo ja, hoe rijmt u dat met uw opmerking in uw brief van 30 maart 2010 de voortgang nauwgezet te zullen volgen?

2. In welke fase bevinden zich de onderhandelingen over het internetfilter? Zijn er al overeenkomsten gesloten?

3. Kunt u aangeven op welke wijze u betrokken bent bij de totstandkoming van het internetfilter voor kinderpornografie? Over welke informatie beschikt u over de stand van zaken van dit moment? Kunt u de verslagen voor zover beschikbaar ter beschikking stellen aan de Kamer?

4. Kunt u op basis van uw informatie over de stand van zaken van dit moment aangeven hoeveel websites op de nominatie staan gefilterd te worden? Uit welke landen zijn deze websites afkomstig?

5. Kunt u de procedure en criteria toelichten die wordt gehanteerd bij de totstandkoming van deze lijst van te filteren websites?

6. Deelt u de zorg dat onterechte opname van een website op de filterlijst kan leiden tot ernstige schade aan de aanbieder van die website en een schending van zijn recht op vrijheid van meningsuiting?

7. Door wie wordt gecontroleerd of de lijst op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen?

8. Kunt u de procedure toelichten waarlangs bezwaar kan worden gemaakt tegen opname van een website op de lijst?

9. Deelt u de zorg dat het internetfilter mogelijk ook legale informatie zal filteren, als bijproduct van het filteren van illegaal materiaal? Zo ja, in hoeverre is dat in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Kunt u uw antwoorden toelichten?

10. Kunt u het doel dat u beoogt met het internetfilter toelichten?

11. Aan welke minimale waarborgen ten aanzien van proportionaliteit, effectiviteit, transparantie, etc. moet het internetfilter volgens u gaan voldoen?

12. Kunt u toelichten welke criteria worden gehanteerd om vast te stellen of het internetfilter doelmatig en effectief functioneert? Op welke wijze en met welke frequentie zal het internetfilter aan die criteria worden getoetst?

13. Bent u van plan om internetproviders die niet uit zichzelf mee willen werken aan implementatie van het internetfilter te gaan dwingen het filter te implementeren?

14. Deelt u de mening dat de effectiviteit van het internetfilter zeer omstreden is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u dan de mening dat het dan beter is door u voor het internetfilter gereserveerde middelen ter beschikking te stellen voor extra capaciteit bij de bestrijding van kindermisbruik?

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.