• Menu

0 recente resultaten

Open brief aan betrokkenen zwarte lijst: geef iedereen inzicht

Op 22 september bleek dat het ministerie van justitie geen inzicht kan geven in de afspraken die worden gemaakt tussen internetproviders over het blokkeren van een lijst met verboden websites. Het is hierdoor niet bekend welke websites precies geblokkeerd zullen worden, welke technologie zal worden gebruikt en wat de procedures voor plaatsing en verwijdering van de lijst zijn. Volgens de minister zouden de andere betrokkenen bij deze zwarte lijst echter wel over deze informatie beschikken. Daarom hebben wij vandaag een open brief gestuurd aan alle betrokkenen, waarin we hen met klem verzoeken om meer openheid te verschaffen.

Lees hier de hele brief (PDF), die is verzonden aan UPC, KPN, Ziggo, Vodafone, T-Mobile, ECP/EPN en het Meldpunt Kinderporno:

Betreft
Openbaarheid documenten zwarte lijst

Datum
Amsterdam, 22 september 2010

Mijne dames en heren,

1. De stichting Bits of Freedom (“Bits of Freedom”) maakt zich ernstig zorgen over de totstandkoming en de gevolgen van een zwarte lijst met te blokkeren websites waaraan op dit moment wordt gewerkt. Vandaag heeft het Ministerie van Justitie een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over deze zwarte lijst grotendeels afgewezen, onder meer omdat zij niet over de relevante documenten zou beschikken. De minister stelt in zijn antwoord dat de afspraken over deze zwarte lijst worden gemaakt door de betrokken internetproviders (UPC, KPN, Ziggo, Vodafone, T-Mobile), de stichting ECP / EPN en het Meldpunt Kinderporno (tezamen de “betrokken partijen”). Daarom wendt Bits of Freedom zich graag tot u met het volgende dringende verzoek om openheid te geven over het internetfilter.

2. De belangen die op het spel staan zijn zeer groot. Zoals Bits of Freedom en anderen steeds hebben gesteld, roept zo een zwarte lijst een infrastructuur voor internetcensuur in het leven. Daarnaast heeft een systeem dat afbeeldingen van seksueel misbruik achter een blokkade verbergt een averechts effect, doordat de afbeeldingen toegankelijk blijven, maar de prikkel om de websites te verwijderen verdwijnt. De technische en juridische vormgeving van dit systeem moet – op zijn minst – met volledige transparantie worden omkleed. Het is daarom van groot belang dat internetgebruikers volledige inzage krijgen in de totstandkoming hiervan.

3. Bits of Freedom verzoekt u daarom met klem via deze open brief om binnen twee weken na dagtekening van deze brief in ieder geval de volgende documenten te publiceren op internet:

  • De tussen de betrokken partijen uitgewisselde concept- en eventuele finale versies van overeenkomsten tussen twee of meer van de betrokken partijen om deze zwarte lijst te implementeren;
  • De tussen de betrokken partijen in het kader van het overleg over deze zwarte lijst uitgewisselde en geaccordeerde gespreksverslagen en/of notulen van dit overleg;
  • De tussen de betrokken partijen in het kader van het overleg over deze zwarte lijst uitgewisselde documenten over de technische inrichting van het filter;
  • De tussen de betrokken partijen in het kader van het overleg over deze zwarte lijst uitgewisselde documenten die betrekking hebben op de inhoud van het filter (zoals, maar niet beperkt tot, gegevens over het totaal aantal adressen op de huidige of beoogde lijst, de criteria voor opname, de actualisatiefrequentie en een opsplitsing naar land van hosting)
  • De tussen de betrokken partijen uitgewisselde documenten over mogelijke gevolgen van het filter (zoals, maar niet beperkt tot, welke doelen met implementatie van de zwarte lijst worden nagestreefd, welke soorten websites op de zwarte lijst worden geplaatst, hoeveel websites naar verwachting op de zwarte lijst zullen worden geplaatst, uit welke landen deze websites afkomstig zijn, en wat de verwachte effectiviteit van het filter zal zijn om de gestelde doelen te bereiken); en
  • De overige in het overleg van de betrokken partijen uitgewisselde documenten die mogelijk relevant zijn om een oordeel te vormen over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van dit systeem.

4. Voor zover deze documenten worden geproduceerd na dit verzoek, verzoekt Bits of Freedom om deze prompt nadat deze zijn geproduceerd via internet te publiceren.

5. Bits of Freedom heeft uiteraard begrip voor het gegeven dat documenten die private partijen uitwisselen, doorgaans niet openbaar gemaakt hoeven te worden. Nu het ministerie heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om bovengenoemde documenten te verkrijgen via een WOB-verzoek, ziet zij echter geen andere mogeljkheid dan om via deze weg meer openheid over het proces te bewerkstelligen. Zij hoopt van harte dat u het publiek belang dat hiermee gemoeid is herkent en het verzoek honoreert.

Uiteraard ben ik graag bereid om het bovenstaande verzoek nader toe te lichten, mocht daaraan behoefte bestaan.

Hoogachtend,

Ot van Daalen

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag