• Menu

0 recente resultaten

Hennis (VVD) vraagt door over noodzaak internetfilter

Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) stelt samen met haar partijgenoot Fred Teeven vragen over de maatregelen die de regering neemt om seksueel kindermisbruik in het buitenland aan te pakken.

Zij stelt deze vragen mede naar aanleiding van eerdere antwoorden van demissionair minister Hirsch Ballin over het op handen zijnde internetfilter. In een radio-interview (mp3 of ogg) geeft Hennis aan dat de Minister onvoldoende duidelijk maakt welke maatregelen Nederland precies neemt. Hieronder zijn de vragen opgenomen:

Schriftelijke vragen van de leden J. Hennis-Plasschaert en F. Teeven (beiden VVD) aan de minister van Justitie n.a.v. de antwoorden (kenmerk: 163843) op de vragen van 30 juni jl.

1. Bent u bekend met artikel 34 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind?

2. Deelt u de mening dat ratificatie van de Convention on Cybercrime en/of de United Nations Convention against Transnational Organized Crime door landen als Thailand, Japan en Zuid-Korea, de aanpak van sites met kinderpornografie (door Nederland maar ook andere landen) kan vergemakkelijken? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u van mening dat Nederland, op grond van artikel 34 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de druk op landen om te ratificeren verder kan opvoeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u concreet aangeven welke “passende (…) maatregelen” Nederland tot op heden heeft genomen en welke maatregelen u voornemens bent te nemen?

4. Kunt u verder concreet aangeven op welke wijze Nederland (al dan niet in EU-verband en/of in samenwerking met derde landen) de internationale druk op deze landen verder opvoert om uiteindelijk het aantal sites te laten afnemen?

5. In uw antwoord van 22 juli jl. geeft u aan dat het blokkeren van de toegang tot websites “indirect een bijdrage levert aan het bestrijden van deze extreem ernstige criminaliteit tegen kinderen”. Op basis van welk (kwantitatief) onderzoek komt u tot deze conclusie?

6. In uw antwoord van 22 juli jl. geeft u tevens aan “dat dit soort sites (…) niet vanuit Nederland zijn aan te pakken, ook niet via rechtshulpkanalen”. Kunt u heel precies aangeven welke sites Nederland (al dan niet via rechtshulpkanalen) heeft proberen aan te pakken. Kunt u tevens per site aangeven waarom dit niet is gelukt?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag