CBP publiceert jaarverslag over 2005

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wijst in het jaarverslag 2005 op het verband tussen vertrouwen en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en roept op door middel van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in dit vertrouwen te investeren. Het CBP is de offici?le toezichthouder op de omgang met persoonsgegevens in Nederland. In het jaarverslag is een goed overzicht te vinden van de werkzaamheden van het CBP in het afgelopen jaar. Zorgelijk is het dat het CBP aangeeft onvoldoende middelen te hebben voor haar belangrijkste taak: de naleving van privacywetgeving te controleren en te handhaven bij overtredingen. “Het CBP heeft in de afgelopen periode in allerlei kwesties zijn aandeel niet of slechts beperkt kunnen nemen.”

“Meer aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens is een directe investering in het vertrouwen van burgers in overheid, bedrijfsleven en samenleving.” Over het vertrouwen van de overheid in de burger signaleert het CBP dat er een “tendens bestaat om er niet langer van uit te gaan dat deelnemers aan het maatschappelijke verkeer te vertrouwen zijn. In vrijwel alle dagelijkse situaties – reizen, dierentuin- of zwembadbezoek, winkelen en werken – wordt gestreefd naar permanent toezicht of identiteitscontroles met middelen die vroeger alleen werden ingezet als staats- of bedrijfsgeheimen op het spel stonden.”

Het CBP wijst verder op een aantal gemiste kansen bij de overheid. Bij nieuwe overheidsinitiatieven wordt volgens het CBP onvoldoende ge?nvesteerd in de bescherming van persoonsgegevens. Als voorbeelden worden het burgerservicenummer en de OV-chipkaart genoemd. “Het burgerservicenummer dient vooral de overheid terwijl niet voorzien is in krachtige hulp voor de burger bij administratieve ongelukken. De OV-chipkaart biedt reizigers en vervoerders allerlei voordelen maar vooralsnog wordt geen recht gedaan aan de keuzevrijheid van de klant.”

Het CBP besteedt ook veel aandacht aan de vele nieuwe inbreuken op de privacy door nieuwe wetgeving op het gebied van veiligheid en terrorismebestrijding. “Zorgen om terrorisme, onveiligheid en maatschappelijke misstanden hebben vele bestuurders, politici, belangenbehartigers en opinieleiders er ten onrechte toe verleid de bescherming van persoonsgegevens als zondebok of als obstakel aan te wijzen.”

Het jaar 2005 heeft het CBP onder meer gebruikt voor reflexie op de doelen en de onderliggende waarden van de bescherming van persoonsgegevens. Dit jaar wordt dit voortgezet mede in het kader van de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. “De Wet bescherming persoonsgegevens is een instrument. Het wezenlijke dilemma is de noodzaak van en controle en vertrouwen,” concludeert voorzitter Kohnstamm.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.