• Menu

0 recente resultaten

0 zoekresultaten ‘donnerabilia

Artikel

Donnerabilia

“In dat opzicht is een zekere overkill – als ik mij deze Engelse term mag permitteren – mijns inziens beter om de misbruik van internet tegen te gaan dan andersom”, aldus Donner in antwoord op vragen van senator Franken over de bevoegdheid van justitie op te treden tegen computercriminaliteit in het afsluitend debat over Computercriminaliteit […]

Artikel

Donnerabilia

Bij het debat over het wetsvoorstel Computercriminaliteit II in de Tweede Kamer op 13 september 2005: De heer Van Dam (PvdA): “Ik heb nog een verduidelijkende vraag. Misschien kan ik mijn amendement wel intrekken. Of misschien moet ik aan de minister uitleggen wat een DDoS-aanval is.” Minister Donner: “Het is handig als u dat eerst […]

Artikel

Donnerabilia

“Bevriezen en bewaren is praktisch hetzelfde. Alleen de reikwijdte is breder.” Minister Donner legt tijdens het mondeling overleg over de bewaarplicht in de Eerste Kamer op 28 juni het verschil uit tussen het bevriezingsbevel (waarbij een aanbieder kan worden opgedragen in een specifiek opsporingsonderzoek de gegevens van een specifiek persoon vast te houden) en de […]

Artikel

Donnerabilia

“Ik kan niet via moties onderhandelen in Brussel. Dat zou een beetje van de zotte worden.” Minister Donner in reactie op motie nr. 372 (23490) van de Tweede Kamer waarin hem wordt gevraagd voorlopig in Europa niet meer te onderhandelen over de bewaarplicht verkeersgegevens totdat het onderzoek van de Erasmus universiteit over de noodzaak van […]

Artikel

Donnerabilia

“Ik behandel dadelijk alle vragen van de Kamer over verkeersgegevens. Daar kan ik namelijk kort over zijn en dan zijn we snel klaar.” Minister Donner in reactie op de kritische vragen van Kamerleden over de grondslag, proportionaliteit, effectiviteit en kosten van een bewaarplicht verkeersgegevens tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie justitie in de […]

Artikel

Donnerabilia

Toelichting van minister Donner bij het ontbreken van onderzoek naar de noodzaak van een bewaarplicht verkeersgegevens in antwoord op Kamervragen (12.04.2005): “Voor zover mij thans bekend is er in andere lidstaten geen onderzoek gedaan naar de noodzaak van een bewaarplicht. Uit het bovenstaande mag overigens niet worden afgeleid dat de noodzaak voor een bewaarplicht er […]

Artikel

Donnerabilia

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de bewaarplicht verkeersgegevens (in de Vaste commissie justitie die de agenda van de Europese Raad bespreekt van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken) vroeg SP Kamerlid Arda Gerkens minister Donner hoe hard zijn toezeggingen eigenlijk waren aan het Nederlands parlement dat hij niet akkoord zou gaan met […]

Artikel

Donnerabilia

“Politie en openbaar ministerie onderzoeken of de informatie die via MSN – ik weet niet precies wat dat betekent – beschikbaar wordt gesteld strafbaar is.” “Ik wijs er tegelijkertijd op dat ik op 26 januari onder anderen met een vertegenwoordiger van de internetserviceproviders heb gesproken en dat dáár de belangstelling om het internet net te […]

Artikel

Donnerabilia

Minister Donner (die onbedoeld in de microfoon sprak) over de aantijging dat de Europese Raad het Europees parlement chanteert om akkoord te gaan met een voorstel voor biometrische kenmerken in het paspoort. Zo niet, dan stelt de Raad de bevoegdheden uit van het Europees Parlement om mee te beslissen over immigratie- en asielrecht. “Dat is […]

Artikel

Donnerabilia

Minister Donner in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 4 november 2004: “Onder verwijzing naar mijn brief van 10 maart 2004 (TK 2003-2004, 27 213, nr. 8) deel ik u mede dat het onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers onvoorzienbare vertraging heeft opgelopen. De voor het onderzoek benodigde […]

Artikel

Donnerabilia

Volgens Minister Donner heeft officier van justitie Tonino 2 ernstige fouten gemaakt toen hij zijn computer buitenzette: “Voorzover ik kan natrekken heeft de heer Tonino op 17 juni 2004 ‘s avonds om negen uur een aantal van zijn bezittingen op straat gezet, om die de volgende dag door de grofvuilophaaldienst te laten verwijderen. Ik wijs […]

Artikel

Donnerabilia

Donner op 26 mei in de Tweede Kamer over de nota ‘Naar een veiliger samenleving’. “Bij het nagaan van klachten over de privacywetgeving is gebleken dat deze meestal niet op de wet berusten. Men heeft de neiging om privacy als gemakkelijk excuus te gebruiken als men het lastig vindt om te voldoen aan bepaalde regels. […]

Artikel

Donnerabilia

Tijdens het debat over de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in de Tweede Kamer op 18 maart antwoordt minister Donner op de vraag hoe lang celmateriaal voor DNA onderzoek door justitie wordt bewaard: “Ik weet het niet, maar ze vinden DNA-materiaal van dinosaurussen in het ijs. Dat schijnt ook nog steeds bruikbaar te zijn.” Dit artikel […]

Artikel

Donnerabilia

Minister Donner tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie in de Eerste Kamer op 16 maart 2004: “De heer Holdijk stelde een vraag over ISP’s. Ik moet eerst achterhalen wat een ISP is, maar het gaat waarschijnlijk om de behartigers van de belangen van burgers.” Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het […]

Artikel

Donnerabilia

Tijdens het spoeddebat over de brief van procureur-generaal De Wijkerslooth gaf Donner een hele eigen visie op openbaarheid van bestuur: “Ik heb net niet afstand genomen van de brief. Ik heb aangegeven dat – zo men geweten had van de commotie die ontstaan was en dat de brief uit zou lekken – dat hij dan […]