• Menu

0 recente resultaten

Wie helpt het PvdA EU verkiezingsprogramma verbeteren?

Ha, de stroom Europese verkiezingsprogramma’s is lekker op gang. PvdA’ers opgelet: jullie afdelingen kunnen sinds vrijdag  de dertiende voorstellen voor amendementen indienen. Hopelijk doen jullie dat, want het programma kan wel een upgrade gebruiken. De opstellers lijken nog niet helemaal te beseffen dat digitale vrijheid tegenwoordig een heet issue is en daarom wat meer aandacht verdient. Onze voorstellen voor verbetering vind je in deze post.

Hieronder zie je de relevante passages uit het concept verkiezingsprogramma. Onze aanpassingen zijn dikgedrukt.

1. p. 14, onderdeel ‘Veiligheid over grenzen heen’, tweede alinea:

Door het toegenomen gebruik van sociale media en door verhalen over cybercrime en datamining, zijn we ons steeds bewuster van het belang van onze privacy. Wat de PvdA betreft moeten de persoonsgegevens van burgers goed beter beschermd worden en zijn duidelijke Europese afspraken en strikter toezicht daarbij onontbeerlijk. Ook bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme geldt dat dit alleen toegestaan kan zijn in combinatie met strikte wettelijke waarborging en voortdurende toetsing door de rechter.

Toelichting: deze belofte mag wel wat sterker worden geformuleerd. De PvdA moet zich inzetten voor verbetering van de bescherming van persoonsgegevens van burgers, en daarvoor zijn duidelijke afspraken en strikter toezicht noodzakelijk. Aan dat laatste schort het namelijk momenteel in het bijzonder.

2. p.  14, onderdeel ‘Veiligheid over grenzen heen’, derde bulletpoint:

De EU zet zich maximaal in voor de bescherming van persoonsgegevens, zowel online als offline. De verzamelwoede van bedrijven wordt aan banden gelegd, en politie- en veiligheidsdiensten (van binnen of buiten de EU) mogen nooit inbreken op de privacy zonder strikte wettelijke waarborging en toetsing door de rechter.

Toelichting: uitbreiding van dit punt is noodzakelijk; de bescherming van persoonsgegevens moet bij de bron worden geregeld. Een te grote vrije beschikbaarheid van gegevens in de private sector leidt onherroepelijk tot opvragingen en aftappen door politie en veiligheidsdiensten. De PvdA moet zich hard maken voor een integrale aanpak van bescherming van persoonsgegevens.

3. p.  14, onderdeel ‘Veiligheid over grenzen heen’, vijfde bulletpoint:

Nieuwe voorstellen en verdragen, waaronder voorstellen die betrekking hebben op voor handhaving van het intellectueel eigendom moeten worden getoetst op privacybescherming en informatievrijheid. Indien deze niet voldoende gewaarborgd blijken zal de PvdA, net als bij ACTA, niet instemmen. Een algeheel downloadverbod of websiteblokkades zijn schijnoplossingen.

Toelichting: niet alleen bij verdragen die betrekking hebben op handhaving van intellectueel eigendom moet worden beoordeeld of digitale rechten worden gerespecteerd. Dat geldt uiteraard ook voor andere voorstellen. Ter verduidelijk is ook aangegeven dat een downloadverbod of websiteblokkades geen gewenste oplossingen vormen voor vragen rondom de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Politici moeten in plaats  daarvan wetgeving bevorderen om het auteursrecht te moderniseren.

4. p.16, onderdeel ‘Ruime mogelijkheden, goed geïnformeerd en beschermd’, nieuw bulletpoint:

Het PvdA staat voor netneutraliteit in Europa. Een open en volledig toegankelijk internet is een belangrijke voorwaarde voor toegang tot informatie en cultuur, en daarmee voor ontplooiing. 

Toelichting: netneutraliteit, het beginsel waarop informatie van het internet op gelijke voorwaarden wordt doorgegeven zonder dat providers bepaalde diensten voortrekken en andere vertragen, vormt een belangrijke voorwaarde voor een echt open internet waar informatie voor iedereen toegankelijk is. De PvdA moet dit beginsel onverkort steunen nu er door de Europese Commissie een voorstel is gelanceerd dat onze Nederlandse netneutraliteit maar ten dele beschermt.

5. p.16, onderdeel ‘Ruime mogelijkheden, goed geïnformeerd en beschermd’, nieuw bulletpoint:

De Europese bewaarplicht verplicht telefonie- en internetaanbieders te registreren wie er met wie contact heeft gehad. Deze bewaarplicht maakt Europa niet veiliger en lokt gebruik voor andere doelen uit. De PvdA zet zich in voor afschaffing van deze bewaarplicht.

Toelichting: het voortbestaan van de Europese bewaarplicht is een inbreuk op de privacy van honderden miljoenen onschuldige Europeanen. De PvdA moet zich inzetten voor de afschaffing van deze plicht die Europa niet veiliger maakt.

6. p. 21, onderdeel ‘Vrede en veiligheid’, eerste alinea:

Een veilige leefomgeving is de basis van een menswaardig bestaan. Vrede en veiligheid hebben niet alleen te maken met gewapende conflicten, maar juist ook met vrede bewaren of bestendigen door ontwikkeling, goed bestuur en functionerende rechtsstaten. Respect voor mensenrechten, de rechtsstaat en democratie vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open, eerlijke en stabiele samenlevingen overal ter wereld. Digitale vrijheid, zoals veilige internettoegang is daarbij onontbeerlijk. De EU profileert zich daarom in veiligheidsvraagstukken door het 3D-principe (defence, development&diplomacy) in de praktijk te brengen. Door samen op te trekken in de wereld kan meer invloed worden uitgeoefend dan de lidstaten alleen. Onze fundamentele waarden klinken daarom altijd door in het Europees buitenlands beleid.

Toelichting: digitale vrijheden zijn een belangrijke factor voor een goed functionerende rechtsstaat. De PvdA moet deze factor onderkennen en zich inzetten voor veilige verbindingen in landen waar de veiligheid en vrede in het geding is.

7. p. 21, onderdeel ‘Vrede en veiligheid’, eerste alinea: 

De PvdA vindt dat (digitale) mensenrechten voorop moeten staan. Landen in de Europese Unie zouden moeten afzien van het steunen of tolereren van autoritaire regimes onder het mom van de stabiliteit in de betreffende regio. Ook moet Nederland aan dergelijke regimes en aan corrupte regeringen geen overtollig defensiematerieel verkopen of technologie die internetcensuur of digitale spionage mogelijk maakt.

Toelichting: om respect voor mensenrechten ook in een digitale wereld effectief te bevorderen moet de PvdA steun aan corrupte regeringen sterk  afwijzen. Daaronder valt ook het instellen van een verbod op de verkoop van surveillancetechnologie aan dergelijke regimes en regeringen.

Procedure

Amenderen kan  tot tien januari 2014. Afdelingen kunnen amendementen indienen. Met vragen of opmerkingen over deze voorstellen  kun je contact met Bits of Freedom opnemen via janneke.sloetjes@bof.nl of via 06-17953655.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag