• Menu

0 recente resultaten

Help het CDA verkiezingsprogramma de 21e eeuw in

Op 22 mei 2014 zijn er Europese verkiezingen. Net zoals bij de Nederlandse verkiezingen biedt dat een kans om te zorgen dat de punten waarvoor wij ons inzetten, worden omarmd door politieke partijen. Het concept-verkiezingsprogramma (PDF) van het CDA bevat nog geen letter over internetvrijheid.

We hebben daarom zes bestaande punten uitgebreid met verwijzingen naar internetvrijheid, privacy en fundamentele rechten. Onze toevoegingen zijn onderstreept.

 Voorgestelde amendementen

1.7 Standaarden ten aanzien van milieu, respect voor arbeidsnormen, privacybescherming of dierenwelzijn moeten een onderdeel worden van non-trade concerns van Europese handelsakkoorden.

Toelichting: handelsakkoorden mogen het Europese grondrecht op privacy rechten niet ondermijnen. In verband met het Amerikaanse afluisterschandaal en de onderhandelingen over een Atlantisch vrijhandelsakkoord is het extra belangrijk dit punt specifiek te benoemen.

4.7 De Europese Commissie moet waken over democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten als persvrijheid, privacy en communicatievrijheid in de lidstaten, door daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die geboden worden via artikel 7 van het Lissabon Verdrag (opschorten stemrecht in de Raad) en op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM);

Toelichting: de Europese wetgever moet de komende jaren extra alert zijn op rechten die momenteel sterk onder druk staan, zoals privacy en communicatievrijheid. Schendingen van digitale vrijheden hebben immers een grote impact op de vrijheid en het welzijn van burgers.

4.8 Voordat Europa beleid gaat maken moet altijd de subsidiariteitstoets worden toegepast om te bepalen of maatregelen op nationaal of Europees niveau moeten worden vastgesteld. Daarnaast moet altijd gecontroleerd worden of die maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn.

Toelichting: subsidiariteit gaat hand in hand met noodzakelijkheid en proportionaliteit. Ook wanneer een maatregel door “Europa” wordt vastgesteld, is het van belang dat die wordt getoetst op noodzaak, en dat minder ingrijpende alternatieven worden overwogen.

7.1 De Europese Dienst voor Extern Optreden moet effectief worden in haar optreden door bij te dragen aan integratie en coherentie in het buitenlands beleid van de EU. Aandacht voor handel, digitale vrijheden, mensenrechten en in het bijzonder godsdienstvrijheid hoort daarbij;

Toelichting: de dienst moet de komende jaren extra alert zijn op schendingen van digitale vrijheden die in veel landen buiten Europa sterk onder druk staan. Deze schendingen hebben immers zowel een grote impact op de vrijheid en het welzijn van burgers en een sterk negatief effect op het functioneren of de ontwikkeling van nieuwe democratieën.

7.5 Om internationale criminaliteit aan te pakken (drugs, cybercrime of mensenhandel) moet de Europese samenwerking van justitie en politie versterkt worden Informatie-uitwisseling moet effectief en snel kunnen, zodat autoriteiten goed samen kunnen werken. Daarbij moet de privacy van burgers worden gerespecteerd door duidelijke afspraken over gebruik van gegevens te maken.

Toelichting: om informatie- uitwisseling efficient en veilig te laten verlopen is goede privacybescherming een must. De samenwerking tussen justitie en politie moet altijd aan de hoogste privacywaarborgen voldoen om misbruik of verlies van gevoelige gegevens van burgers te voorkomen.

7.12 De ontwikkelingssamenwerking van de EU moet gemoderniseerd worden en gericht zijn op duurzame groei, ontwikkeling van de rechtsstaat, democratie, een effectief belastingsysteem en naleving van fundamentele rechten waaronder begrepen digitale vrijheden.

Toelichting: ontwikkelingssamenwerking kan mensen meer bewust kan maken van hun fundamentele rechten, waaronder digitale rechten. Juist deze laatste rechten kunnen een bijdrage leven aan het ontwikkelen van democratieën en van de rechtsstaat.

 

Procedure en deadline

Provinciale en gemeentelijke afdelingen en  bijzondere organen en  -organisaties (zoals CDAV, CDJA, CDA Kleurrijk, WI, BSV) kunnen amendementen indienen. Amendementen kunnen worden opgestuurd per email naar verkiezingsprogramma@cda.nl. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2013. Het format voor invullen amendementen vind je hier: https://www.cda.nl/leden/europeseverkiezingen/

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag