• Menu

0 recente resultaten

Amendementen op het VVD-programma: wie helpt ons aanpakken?

Het concept-verkiezingsprogramma van de VVD is op vrijdag 6 juli bekend gemaakt. Internetvrijheid heeft daarin een prominente plaats gekregen! Maar er is nog ruimte voor verbeteringen. Help ons daarom de volgende amendementen in te dienen.

Amendementen vóór internetvrijheid

De wijzigingen van het verkiezingsprogramma worden als volgt weergegeven:

  • De nummering van toegevoegde passages is aangeduid met de letter ‘A’, ‘B’ of ‘C’;
  • toevoegingen in bestaande passages zijn onderstreept;
  • verwijderingen zijn doorgehaald; en
  • verplaatsingen zijn cursief gemaakt.

 

Amendement I – Cybersecurity

Toevoeging na regel [1279]: [1279A] Cybersecuritybeleid moet het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken en daarom vooraf worden gegaan door reële en verifieerbare dreigings- en risicoanalyses. [1279B] Ook moet de noodzaak van veiligheidsmaatregelen vooraf zijn aangetoond en moeten deze maatregelen grondrechten respecteren.

Toelichting: Een veilige informatiesamenleving is cruciaal voor onze economie en democratie. Nieuwe bevoegdheden, zoals het uitzetten van het internet (de “killswitch”), kunnen onze communicatievrijheid en privacy op het internet in grote mate beperken. Het is daarom van belang dat we vooraf de werkelijke dreigingen en risico’s goed in kaart brengen. Alleen dan kunnen we beoordelen of voorgestelde bevoegdheden proportioneel zijn en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, zoals vereist door Europese mensenrechtenverdragen.

Amendement II – Politie

Wijziging van regel [1314]: De VVD wil de positie van politieagenten verder versterken door hun opleiding te verbeteren en voor voldoende capaciteit te zorgen.

Wijziging van regel [1316]: De vaardigheden die agenten nodig hebben op straat, maar ook de online vaardigheden die zij nodig hebben voor het opsporen van cybercrime, staan centraal in de opleiding.

Toelichting: De politie heeft op het moment onvoldoende kennis en capaciteit in huis om cybercrime adequaat te bestrijden. Een effectieve aanpak van cybercrime begint dan ook bij het verbeteren van deze punten.

Amendement III – Privacy

Toevoeging na regel [1365]: [1365A] Bij alle inbreuken op grondrechten moeten vooraf noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit worden aangetoond. [1365B] Inbreuken door de overheid moeten voorzien zijn van een horizon- en evaluatiebepaling en altijd gebaseerd zijn op een wet. [1365C] Ook pleit de VVD voor afschaffing van de bewaarplicht.

Toelichting:

[1365A+B] Privacy is een grondrecht en verdient sterke bescherming. Nieuwe wetten en regels die inbreuk maken op grondrechten moeten daarom streng worden getoetst voordat ze worden ingevoerd. Zo voorkomen we dat er onnodig inbreuk op grondrechten van burgers wordt gemaakt.

[1365C] De Europese bewaarplicht telecommunicatiegegevens maakt een enorme inbreuk op de grondrechten van miljoenen burgers in Europa, ook als zij nergens van worden verdacht. De bewaarplicht is niet noodzakelijk en daarom in strijd met artikel 8 EVRM. De bewaarplicht moet daarom worden afgeschaft.

Amendement IV – Privacy

Wijziging van regel [1367]: Inbreuk Onbevoegde toegang moet in een vroeg stadium worden onderkend en aan de betrokken burger worden gemeld.

Toevoeging na regel [1369]: [1369A] Om dezelfde reden mogen bedrijven gegevens in beginsel alleen gebruiken na toestemming van de burger en moeten zij heel duidelijk zijn over het gebruik daarvan.

Toelichting:

[1367] Volgens het wetsvoorstel Meldplicht Datalekken, zoals dat ter consultatie is voorgelegd, hoeven datalekken alleen gemeld te worden indien sprake is van het doorbreken van beveiligings­maatregelen. Dat betekent dat een datalek niet gemeld hoeft te worden, als er helemaal geen beveiligingsmaatregelen aanwezig waren. Tevens betekent het dat een inbreuk op die maatregelen gemeld moet worden, ook als er geen datalek heeft plaatsgevonden. Om de meldplicht effectief te maken, moet “onbevoegde toegang tot persoonsgegevens” het uitgangspunt zijn.

[1369A] Hiermee maakt de VVD duidelijk dat zij burgers meer controle over hun eigen gegevens wil geven. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat bedrijven helder moeten zijn over het doel waarvoor zij gegevens verzamelen, dat burgers voor een dergelijk gebruik uitdrukkelijk toestemming moeten geven, en dat gegevens die voor een bepaald doel verzameld worden niet zo maar mogen worden gebruikt voor andere doelen of door andere bedrijven.

Amendement V – Privacy

Toevoeging na regel [1371]: [1371A] Artikel 13 van de Grondwet moet worden aangepast en alle vormen van communicatie beschermen. [1371B] Het gebruik van encryptie en de mogelijkheid om anoniem op internet te gaan, worden niet beperkt. [1371C] De overheid mag alleen communicatie onderscheppen als er een concrete verdenking is, als dat noodzakelijk is voor onderzoek en als dat door een rechter is getoetst. [1371D] Voor zover de overheid inbreuk maakt op grondrechten moet zij daarover maximale openheid geven.

Toelichting:

[1371A] De communicatie­vrijheid van de burger moet altijd worden beschermd. Dit geldt ook voor communicatie via het internet. Om dat te waarborgen is aanpassing van artikel 13 van de Grondwet noodzakelijk.

[1371B] Om diezelfde reden moet de mogelijkheid van encryptie en om anoniem van het internet gebruik te maken, niet worden ingeperkt.

[1371C+D] Opsporingsbevoegdheden maken op verstrekkende wijze inbreuk op de privacy. Om te kunnen controleren of de inzet van deze middelen op de bij wet voorgeschreven wijze gebeurt en effectief is, is maximale openheid over het gebruik ervan noodzakelijk.

Amendement VI – Internetvrijheid

Wijziging van en toevoeging na regel [1376]: De VVD is tegen het ACTA-verdrag zoals dat nu voorligt en tegen nieuwe vergelijkbare verdragen. [1376A] Deze verdragen bieden te veel interpretatieruimte om internetvrijheid te beperken.

Toevoeging na regel [1377]: [1377A] Er is geen ruimte voor maatregelen die deze vrijheid ondermijnen, zoals het filteren en monitoren van surfgedrag en afsluiting van het internet. [1377B] Alle legale informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. [1377C] Websites kunnen niet gedwongen worden informatie zonder een rechterlijke toetsing te verwijderen en mogen zelf alleen informatie verwijderen op grond van transparante en consequent toegepaste criteria.

Wijziging van regel [1378]: [1378]Het ACTA-verdrag biedt te veel interpretatieruimte om die vrijheid te beperken.

Toelichting:

[1376-A] De VVD heeft zich duidelijk uitgesproken tegen ACTA, omdat dit verdrag te veel interpretatieruimte biedt om internetvrijheid te beperken. Hetzelfde geldt voor met ACTA vergelijkbare verdragen, zoals CETA.

[1377A-C] Een open en vrij internet houdt in dat alle legale informatie vrij toegankelijk is voor alle Nederlanders. Dat betekent dat informatie niet vooraf mag worden gecontroleerd, gefilterd of geblokkeerd. Informatie mag alleen verwijderd worden als een rechter daarover heeft geoordeeld en als het op basis van objectief meetbare criteria gebeurt.

[1378] Verplaatst naar [1376A].

Help mee om deze amendementen in te dienen!

Bij de VVD kan het indienen van amendementen op twee manieren.

  • Via lokale afdelingen: De VVD is lokaal georganiseerd op gemeenteniveau. Elke afdeling organiseert een bijeenkomst waar het verkiezingsprogramma wordt besproken en waar je als VVD-lid een amendement kan indienen. Als het amendement wordt gesteund, dan wordt deze doorgestuurd aan de Kamer Centrales. Deze houden vervolgens een algemene ledenvergadering (ALV), waar het amendement wordt besproken. Is de ALV akkoord, dan wordt het amendement ingediend voor het verkiezingscongres op 25 augustus. Op dit moment zijn de (deadlines voor de) meeste bijeenkomsten al geweest, maar er is nog een tweede mogelijkheid voor het indienen van amendementen.
  • Via de Kamer Centrales: Vaak is het ook mogelijk om bij de Kamer Centrales rechtstreeks amendementen in te dienen. Dit lijkt in ieder geval te gelden voor de Kamer Centrales van Noord-Holland, Amsterdam, Utrecht, Friesland, Overijssel, Den Haag, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland. Let op: het indienen van amendementen moet vaak per e-mail. Bij voldoende steun, wordt het amendement besproken tijdens de ALV. Is die akkoord, dan wordt het amendement ingediend voor het verkiezingscongres op 25 augustus.

 

Klik hier voor een overzicht met data van de bijeenkomsten van de afdelingen en de Kamer Centrales.

 Wie helpt ons deze amendementen in te dienen? Neem contact op met simone.halink@bof.nl.

Update 29 augustus 2012: in  het definitieve programma zijn terug te vinden: Amendement III (Privacy); suggestie [1365B]; Amendement IV (Privacy), suggestie [1367]; en Amendement VI (Internetvrijheid), suggestie [1376].

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag