• Menu

0 recente resultaten

Privacydebat: Kamerleden terecht kritisch over Europese regels

Meer dan een maand geleden schreven we over de nieuwe Europese privacyregels, die op 25 januari zijn gepresenteerd door de Europese Commissie. Woensdag 7 maart overlegde de Tweede Kamer met staatssecretaris Teeven over de nieuwe regels. Wij hebben voorafgaand aan het debat input geleverd en het debat gevolgd. Hier vind je een verslag van onze standpunten en van wat er in de Kamer is besproken.

De nieuwe privacyverordening lijkt op het eerste gezicht goed nieuws voor de positie van internetgebruikers. Toch zijn er nog een flink aantal punten waarop de regels moeten worden aangescherpt. De Tweede Kamer vindt deze regels zo belangrijk dat ze heeft afgedwongen dat de minister haar  op de hoogte moet houden over de onderhandelingen over deze regels. De Europese onderhandelingen over deze regels gaan in juni officieel van start in Brussel.

De nieuwe privacyregels: standpunt Bits of Freedom en behandeling in de Tweede Kamer

Voorafgaand aan het debat, op 2 maart, heeft Bits of Freedom een notitie gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze notitie maakten we duidelijk op welke punten de verordening beter kan en moet. Er zijn aanvullende regels nodig om internetgebruikers te beschermen. Ook zijn sommige artikelen nog niet voldoende uitgewerkt.

De volledige notitie:

Onze belangrijkste punten:

  • Er moeten regels komen over de doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse autoriteiten. Die ontbreken nu volledig.
  • Het begrip ‘persoonsgegeven’  moet breder omschreven worden. De huidige definitie gaat uit van de identificeerbaarheid van een persoon. Volgens Bits of Freedom moeten ook gegevens waarmee je een persoon kunt individualiseren als persoonsgegevens worden beschouwd.
  • Er moet geen onderscheid in bescherming van persoonsgegevens worden gemaakt op basis van de vestigingsplaats of omvang van een bedrijf.
  • De nieuwe rechten voor internetgebruikers moeten duidelijker worden uitgewerkt en deels aangevuld.
  • Er moet een brede meldplicht datalekken komen, waarbij niet de inbreuk op beveiligingsmaatregelen maar de ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens bepaalt of er sprake is van een datalek.

Tijdens het debat werd duidelijk dat onze reactie goed geland was! Leden van de SP, PVV en PvdA stelden vragen over de doorgifte van gegevens naar het buitenland en het onderscheid van bescherming op basis van omvang van een onderneming. Ook de meldplicht datalekken, de bevoegdheden en budgetten van het CBP en ‘nieuwe’ concepten zoals privacy by design en privacy by default kwamen aan bod. De leden hadden zo veel vragen dat de twee uur die voor het debat was ingeruimd onvoldoende bleek. Er volgt volgende week donderdag(15 maart)  een vervolgoverleg, en er vragen die niet aan bod zijn gekomen worden schriftelijk beantwoord.

Dankzij het debat van gisteren staat nu al vast dat de staatssecretaris de Tweede Kamer gedetailleerd op de hoogte moet houden over het Nederlandse standpunt, de voortgang van de onderhandelingen en de standpunten van andere lidstaten.

De nieuwe privacyregels: politieke route

De nieuwe Europese regels hebben de vorm van een verordening. Dat betekent dat de Tweede Kamer geen directe parlementaire invloed kan uitoefenen op de totstandkoming van deze regels: de verordening wordt in Brussel behandeld door het Europees Parlement. Als de regels in Brussel vastgesteld zijn, hebben ze  daarna directe werking in Nederland en de andere lidstaten. Voordat het Europees Parlement er over gaat debatteren, wordt er een gezamenlijk standpunt van alle regeringen vastgesteld in de Raad van Ministers. Het Nederlandse standpunt zal daar door de minister van Veiligheid en Justitie worden vertegenwoordigd.

Omdat de regels direct gevolg hebben voor Nederlandse burger wil de Tweede Kamer toch graag betrokken blijven. Daarom heeft ze op 14 februari een behandelvoorbehoud geplaatst. Zo’n voorbehoud betekent dat de minister verantwoording moet afleggen aan de Tweede Kamer over de onderhandelingen in Brussel door haar op de hoogte te houden van vorderingen en toezeggingen. Het debat van woensdag vormt de eerste ‘aflevering’ van dit voorbehoud. We houden je hier op de hoogte van verdere ontwikkelingen in de Tweede Kamer, en uiteraard ook van alles dat gebeurt in Europa.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag