• Menu

0 recente resultaten

VVD-programma? Grote tegenvaller. Red je partij!

Dat het CDA digitale vrijheid weinig interesseert, verbaast ons niets. En de PVDA: daar werken we aan. Maar de VVD, de volkspartij voor vrijheid en democratie: juist daar is winst te behalen, zou je denken. Welnu: het programma is een grote tegenvaller. Het internet komt welgeteld 0 (nul) keer voor in het programma. En de privacyparagraaf is een goede poging, maar kan veel beter. Aan alle VVD-stemmers die internet en privacy belangrijk vinden: red het programma van je favoriete partij! Stuur snel een mailtje naar info@bof.nl als je onderstaande amendementen wilt ondersteunen. We hebben weinig tijd, want 16 april is de deadline.

Amendement om niet alleen het gebruik maar ook de opslag van gegevens met waarborgen te omkleden

Op p. 40 en 41 van het verkiezingsprogramma schrijft de VVD over Privacy:

“De VVD wil dat er bij grote informatiseringsprojecten in een vroeg stadium nagedacht wordt over het goede gebruik van persoonsgegevens, de noodzaak van het gebruik van deze gegevens en de bescherming ervan. Inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding, met inbegrip van terrorismebestrijding. Het moet hierbij echter gaan om opsporingsactiviteiten of inlichtingenoperaties, niet het willekeurig toegankelijk maken van hele databestanden.”

Bits of Freedom stelt voor om deze paragraaf als volgt te wijzigen:

“De VVD wil dat er bij grote informatiseringsprojecten in een vroeg stadium nagedacht wordt over het een goede opslag en gebruik van persoonsgegevens, de noodzaak van de verzameling, opslag en het gebruik van deze gegevens en de bescherming ervan. Inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding, met inbegrip van terrorismebestrijding. Het moet hierbij echter gaan om opsporingsactiviteiten of inlichtingenoperaties, niet het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden.”

Toelichting: Het is lovenswaardig dat de VVD in haar verkiezingsprogramma probeert de privacy van haar burgers te beschermen. Dit past ook goed bij het liberale gedachtegoed van de VVD. De VVD lijkt zich echter slechts zorgen te maken over het gebruik van persoonsgegevens, en zij maakt niet duidelijk dat de opslag van persoonsgegevens ook een inperking op de privacy is. Met dit amendement kan de VVD duidelijk maken dat zij de steeds groeiende opslag van privé-gegevens van alle Nederlanders zeer kritisch beschouwt.

Amendement om een vrij en open internet te beschermen

Bits of Freedom stelt voor om aan hoofdstuk 2.5 over Cultuur de volgende passage toe te voegen:

“Het internet speelt een steeds belangrijkere rol bij de productie en verspreiding van cultuur, kennis en innovatie. De overheid dient een terughoudende rol te spelen bij het reguleren van internet, om te zorgen dat het internet ook in de toekomst die functie blijft houden. Tegelijkertijd realiseert de VVD zich dat het internet de burger en de innovatieve ondernemer zoveel kansen biedt, doordat internet service providers zich niet inlaten met het verkeer van hun gebruikers. De VVD vindt dat providers innovatieve diensten, zoals internettelefonie, en websites, zoals YouTube, niet mogen blokkeren. Dat is belangrijk voor de economie, want zo wordt voorkomen dat ISPs de concurrentie vervalsen. Het past ook bij liberale principes als de privacy en de vrijheid van meningsuiting.”

Toelichting: De VVD besteedt in haar programma geen aandacht aan internet: zij richt zich slechts op televisie en radio. Dat is een gemiste kans: een belangrijk deel van haar achterban maakt dagelijks gebruik van internet, en gelooft in de kansen die internet biedt voor de productie en verspreiding van cultuur, kennis en innovatie. Het mediabeleid van de VVD zou zich dan ook mede moeten richten op internet en het past bij de VVD om terughoudend te zijn bij de regulering hiervan. Tegelijkertijd zal de VVD de macht van internet service providers moeten intomen, om te garanderen dat websites en innovatieve diensten niet worden geblokkeerd. Dit amendement geeft hier invulling aan.

Procedure: De ledenvergadering van afdelingen en kamercentrales, de partijcommissies en de bijzondere groepen (met uitzondering van de JOVD) kunnen amendementen en moties indienen. De kamercentrales hebben de centrale regie in het bundelen en verzamelen van amendementen en moties. De periode voor het indienen van amendementen en moties loopt van vrijdag 9 april 18.00 uur tot vrijdag 16 april 18.00 uur. Bij het indienen van amendementen en moties dienen indieners gebruik te maken van de amendementenapplicatie op ‘Mijn VVD’. De ingediende amendementen en moties zullen van advies worden voorzien en worden opgenomen in de leeswijzer die op maandag 19 april verschijnt. De ingediende amendementen en moties worden besproken tijdens de 128e algemene vergadering op zaterdag 24 en zondag 25 april 2010 in Papendal. Wie helpt ons deze amendementen in te dienen? Neem contact op met info@bof.nl. We hebben haast, want de deadline is vrijdag 16 april!

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

Bookmark  and Share

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag