• Menu

0 recente resultaten

Meer dan twintig maatschappelijke organisaties actief in het Nederlandse publieke debat zijn samen gekomen om de impact van grote online platformen op hun werk te bespreken. PILP en Bits of Freedom faciliteerden het gesprek. We delen graag de eerste uitkomsten.

Aanleiding

Voor maatschappelijke organisaties is communicatievrijheid van groot belang. Om de status quo te kunnen bevragen, de macht ter verantwoording te roepen en discussie te voeren. Een gezond publiek debat is een voorwaarde voor een open samenleving. Op dit moment speelt een groot deel van dat debat zich online af, op de platformen van een handjevol techgiganten. Regelmatig ontvangen we signalen en hulpvragen van maatschappelijke organisaties waaruit bleek dat hun communicatievrijheid binnen het online publieke debat onvoldoende gewaarborgd is.

Onderzoek

We besloten om te onderzoeken of en in hoeverre de vrijheid van maatschappelijke organisaties structureel belemmerd wordt door die dominante online platformen. We organiseerden sessies met vier bewegingen om in gesprek te gaan over de ervaringen met Big Tech. Meer dan twintig activisten en organisaties namen deel, actief op de gebieden vrouwenrechten, klimaat, antiracisme en migratie en ongedocumenteerde personen.

De gesprekken leverden een helder, maar ook zorgelijk beeld op. En de overeenkomsten tussen bewegingen waren opvallend. We lichten de vier meest voorkomende problemen toe.

1. Afhankelijkheid

Bijna alle activisten en organisaties ervaren een grote mate van afhankelijkheid van grote online platformen. Het is voor veel van hen de meest effectieve manier om een (grote) doelgroep aan te spreken en mensen te mobiliseren voor het publieke belang.

Uit de sessie over migratie en ongedocumenteerde personen bleek bijvoorbeeld dat ongedocumenteerde personen bij uitstek gebruik maken van platformen als WhatsApp om te communiceren. Er is geen vergelijkbaar toegankelijk alternatief voorhanden, waardoor de organisaties als het ware vast zitten aan de techgiganten en dus ook aan het beleid dat die bedrijven voeren.

2. Aanbevelingssystemen

Organisaties ondervinden ook moeilijkheden met aanbevelingssystemen op platformen. Aanbevelingssystemen zijn de algoritmen die bepalen welke content, en in welke volgorde, mensen te zien krijgen op platformen. Deze systemen hebben invloed op het bereik van organisaties en het netwerk dat zij (online) kunnen opbouwen.

Organisaties merken bijvoorbeeld dat content met extremere inhoud beter presteert dan content met educatieve of politieke inhoud. Het vermoeden bestaat dus dat extreme content meer gepusht wordt door platformen. Of andersom: dat educatieve en politieke inhoud wordt weggedrukt. Sommige organisaties zien zich genoodzaakt zich aan te passen op de nukken van het platform. Daardoor wordt het steeds lastiger om te spreken van een vrij publiek debat.

3. Contentmoderatie

Vrijwel alle organisaties ervaren problemen met contentmoderatie. Berichten en foto's die organisaties plaatsen, worden met enige regelmaat verwijderd, zonder dat dit voldoende gemotiveerd wordt. Van veel organisaties zijn accounts geblokkeerd, of minder zichtbaar gemaakt.

Dit gebeurde volgens deelnemers van de sessies ook tijdens cruciale periodes. Zo werden de accounts van antiracisme organisaties geblokkeerd tijdens de wereldwijde Black Lives Matters-protesten in 2020. De stem van organisaties in het publieke debat wordt dus dikwijls weggenomen, juist op momenten dat die stem zo hard nodig is.

4. Haat

Veel organisaties kampen ook met online haat. Na (protest)acties, tijdens campagnes of na mediaoptredens kunnen activisten en (medewerkers van) maatschappelijke organisaties rekenen op gemene berichten, doxing en bedreiging. Dat is vreselijk.

Platformen grijpen wel eens in, maar het overgrote deel van de nare berichten en reacties blijft staan, en komt ook hard aan: activisten ervaren veel mentale problemen als gevolg van de haat die ze online over zich heen krijgen. Sommige organisaties zien als enige oplossing om (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van bepaalde platforms.

De toekomst: onderzoek naar juridische mogelijkheden, workshops en wetgeving

Ons vermoeden dat maatschappelijke organisaties structureel en in vergaande mate last hebben van het beleid van Big Tech is in de sessies bevestigd. Een gezond (online) publiek debat is essentieel voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Het feit dat het maatschappelijk middenveld niet in staat is in vrijheid aan het publieke leven bij te dragen, is zeer zorgelijk. Sterker nog, het is onacceptabel dat grote platformen hiermee weg komen. PILP en Bits of Freedom zullen daarom de komende tijd onderzoeken of een gang naar de rechter het maatschappelijk middenveld kan sterken.

Ondertussen houden we ons ook bezig met beleidsbeïnvloeding. Dat heeft onder andere geleid tot nieuwe wetten op Europees niveau, die begin 2024 gaan gelden. Tegen die tijd gaan we nogmaals in gesprek met organisaties, om deze nieuwe wetten in hun voordeel te gebruiken. Ook blijven we met elkaar in gesprek. Want hoewel we het veel over problemen hebben gehad, ging het nog vaker over onze gezamenlijke visie voor een rechtvaardige toekomst, het geloof in het belang van het werk dat verzet moet worden en de wens om elkaar daarin beter te ondersteunen.

Met ideeën of (hulp)vragen kunnen jullie bij ons terecht, mail daarover naar Lotje Beek of Ilja Schurink.

Lees onze fact sheet!

Lees ons rapport!

Over twenty civil society organizations active in the Netherlands came together to discuss the impact of large online platforms on their work. PILP and Bits of Freedom facilitated the conversation. We are happy to share the initial outcomes.

Cause

For civil society organizations, freedom of communication is of great importance. Without it, it's impossible to question the status quo, hold power accountable and engage in discussion. A healthy public debate is crucial to an open society. Currently, much of that debate takes place online, within the confines of platforms erected by a handful of tech giants. We regularly receive signals and requests for help from civil society organizations, indicating that their freedom of communication is insufficiently protected.

Research

We decided to investigate whether and to what extent the freedoms and rights of civil society organizations are structurally limited by the dominant online platforms. We organized sessions with four movements to discuss their experiences with Big Tech. More than 20 activists and organizations participated, active in the fields of women's rights, climate justice, anti-racism, and the rights of migrants and undocumented people.

The conversations surfaced a clear, but also troubling, picture. And the similarities between movements were striking. We'll highlight the four most pressing issues.

1. Dependency

Almost all activists and organizations experience a high degree of dependency on large online platforms. For many of them, it is the most effective way to address a (large) target group and mobilize people for the public interest.

For example, the session on migration and undocumented persons revealed that undocumented persons predominantly use platforms like WhatsApp to communicate. There is no comparable accessible alternative available. This leaves organizations bound to the tech giants, so to speak, and therefore to the policies those companies implement.

2. Recommender systems

Organizations also experience difficulties with platforms' recommendation systems. Recommendation systems are the algorithms that determine what content people get to see and in what order. These systems affect the reach of organizations and the network they can build (online).

For example, organizations find that more extreme content performs better than educational or political content. They suspect this is due to extreme content being pushed more by platforms. Or vice versa: that educational and political content is suppressed. Some organizations feel forced to adapt to what they think the algorithm wants. This makes it increasingly difficult to speak of a free and open public debate.

3. Content moderation

Almost all organizations experience problems with content moderation. Posts and images posted by organizations are removed with some regularity, without sufficient justification. Accounts of many organizations have been blocked, or made less visible over time.

This also happens during crucial periods, according to session participants. For example, the accounts of anti-racism organizations were blocked during the global Black Lives Matters protests in 2020. Thus, the voice of organizations in the public debate is often suppressed at the exact moment that voice is so desperately needed.

4. Hate

Many organizations also struggle with online hate. After (protest) actions, during campaigns or after media appearances, activists and (people working on behalf of) civil society organizations can count on vicious messages, doxing and threats. This is terrible.

Platforms sometimes intervene, but the vast majority of nasty messages and reactions remain, and also have a big impact: some activists experience psychological problems as a result of the hate they receive online. Some organizations see the only solution as being to (temporarily) stop using certain platforms.

Our hypothesis that civil society organizations are structurally and extensively negatively affected by Big Tech was, unfortunately, confirmed. A healthy (online) public debate is essential for the functioning of democracies and the rule of law. The inability of civil society to freely contribute to public life is worrisome, to say the least. In fact, it is unacceptable that large platforms are getting away with this. PILP and Bits of Freedom will therefore, in the coming months, explore avenues of change, including strategic litigation.

Meanwhile, we will also continue to strive for better policy. This has already led to new European laws that will come into effect in early 2024. We will engage with civil society organizations to use these new laws to their advantage. We will also keep the conversation with civil society going. Because although we talked a lot about problems, we also explored our shared vision for a just future, the belief in the importance of the work that needs to be done and the desire to support each other better in doing it.

Please contact us, with ideas or questions, by sending an e-mail to Lotje Beek or Ilja Schurink.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag