• Menu

0 recente resultaten

SP’ers opgelet: amendementen verkiezingsprogramma. Kies internetvrijheid!

Inmiddels heeft ook de SP haar concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. Internetvrijheid komt op al een aantal plaatsen terug in het programma. Ook aan privacybescherming en het auteursrecht is gedacht. Hulde dus, maar het kan nóg beter. In deze post vind je onze voorstellen voor aanvullingen op het programma. Amendementen moeten voor 30 juni zijn ingediend. Wij hebben deze amendementen zelf afgelopen woensdag al ingediend. ingediendonder de aandacht van de programmacommissie gebracht, maar hoe meer mensen deze amendementen indienen, hoe groter de kans dat de wijzigingen worden aangenomen. Lees ze dus door, en dien ze in als je er achter staat!

Onze amendementen punt voor punt

Hieronder vind je de door ons voorgestelde toevoegingen. Aanvullingen op de tekst zijn onderlijnd en verwijderingen staan tussen [vierkante haken].

p. 8-9

1. Massa’s mensen en ondernemingen maken dagelijks gebruik van de talloze mogelijkheden van internet. Internet behoort ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te blijven – en de overheid dient dat te bevorderen. Internetproviders mogen zich niet inlaten met het verkeer van hun internetgebruikers, net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten. Om dit te verzekeren zal het beginsel van netneutraliteit streng worden gehandhaafd. Ook wordt de Grondwet aangepast om er voor te zorgen dat álle vormen van communicatie tussen burgers even goed worden beschermd. E-mail, directe berichten via social media, internettelefonie en andere vormen van communicatie vallen dan ook onder het brief- en telefoongeheim, net zoals verkeersgegevens en opgeslagen communicatie. Voor alle communicatie tussen burgers geldt dat deze alleen door de overheid wordt onderschept in het geval van een concrete verdenking, als dat noodzakelijk is en na toetsing door de rechter.

Toelichting: deze aanvulling is bedoeld om ervoor te zorgen dat internetverkeer beschermd wordt op hetzelfde niveau als post en telefoon. Daarvoor is wijziging van de Grondwet noodzakelijk.

2. Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De overheid doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven. Naast kostenbewust handelt de overheid daarnaast ook privacybewust. Privacy by design vormt het uitgangspunt bij het ontwerp van IT-systemen. Daarbij staan principes als anonimisering, doelbinding, dataminimalisatie en transparantie centraal. Databanken met privé gegevens van burgers worden optimaal beveiligd, regelmatig gecontroleerd en waar nodig heringericht.

3. Er komen heldere regels voor het verzamelen, bewaren en verhandelen van profielen van internetgebruikers. Het uitgangspunt is toestemming. Zo worden heimelijke vormen van dataverzameling aan banden gelegd en neemt de controle van burgers over hun gegevens toe.

4. Internet en telefonie zijn van toenemend belang voor onze economie. Juist in de ICT ligt een grote kans voor innovatie. Daarom is het van groot belang dat deze diensten betrouwbaar werken en de overheid daarop toeziet. Burgers en bedrijven hebben ook een grote behoefte aan continuïteit van internet en telefoon. Dit betekent ook dat alle legale informatie op het internet voor alle Nederlanders toegankelijk moet zijn en blijven. Websites kunnen niet gedwongen worden om informatie te verwijderen zonder bevel van een rechter en permanente voorafgaande controle en filtering van informatie is ontoelaatbaar.

Toelichting: dit artikel hebben we uitgebreid, zodat internet niet alleen goed werkt, maar ook de toegang tot alle legale informatie wordt zeker gesteld. Alleen dan is er sprake van een vrij en open internet.

5. Vrij internet verdraagt zich moeilijk met een downloadverbod. Dat willen we dus niet. Maar creatieve makers van bijvoorbeeld films en muziek hebben natuurlijk wel recht op een vergoeding voor hun werk. We gaan dat in goed overleg via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media regelen. Waar nodig zullen we onderzoek naar nieuwe betaalmodellen voor ondermeer films en muziek stimuleren.

6. Het verzamelen van en handelen in gegevens van internetgebruikers door [bijvoorbeeld] ondermeercookies en d­evice ­fingerprinting worden aan banden gelegd. Overheden en bedrijven mogen niet zomaar eenprofiel maken of opslaan van iemand die argeloos op het internet surft. Tracking is standaard uitgeschakeld, en iedereen dient op eenvoudige wijze en op ieder gewenst moment te kunnen aangeven niet langer gevolgd te willen worden op internet (do-not-track-me).

p. 12

17. De overheid geeft het goede voorbeeld als het gaat om de veiligheid van internetsites. Alle overheidssites worden snel getest. Burgers mogen er bovendien op vertrouwen dat hun gegevens niet te lang of onnodig worden bewaard. Voordat wordt overgegaan tot het opslaan van persoonsgegevens voor nieuwe doelen wordt altijd beoordeeld of dit noodzakelijk en effectief is voor het doel, en of er een wettelijke grondslag voor bestaat.

Toelichting: voordat wordt overgegaan tot het opslaan en verwerken van persoonsgegevens van burgers wordt beoordeeld of er voldoende grond voor bestaat, en of de opslag en het gebruik van gegevens noodzakelijk is.

p. 27

12. Met voorstellen die de privacy of andere grondrechten van burgers inperken kunnen we alleen instemmen als de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen vooraf zijn aangetoond. Inbreukmakende regels moeten periodiek worden geëvalueerd en altijd gebaseerd zijn op een wet.

16. Terrorisme dient effectief te worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten en het opsporen en bevriezen van financieringsbronnen van terroristische organisaties. En door hetaanpakken van de structurele oorzaken van terrorisme. Aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken en daar een vals gevoel van veiligheid voor teruggeven hebben we geen behoefte. We pleiten daarom voor de afschaffing van de Europese bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens. Deze regel maakt Nederland niet veiliger, maar schendt wel de communicatievrijheid en privacy van miljoenen Nederlanders.

Toelichting: deze toevoeging benoemt specifiek de Europese bewaarplicht voor internet- en telefoongegevens als een voorbeeld van een richtlijn die de privacy van burgers inperkt. De SP moet zich inzetten voor de afschaffing van deze regels.

Procedure

Amendementen moeten vóór zaterdag 30 juni zijn ingediend via één van de afdelingen van de SP. Mocht je meer informatie willen over het indienen van amendementen of contact met ons willen opnemen met andere vragen over deze amendementen, stuur dan een e-mail naar janneke.sloetjes@bof.nl

Update: via Twitter bereikte ons het nieuws dat we verkeerd zijn voorgelicht. De website van de SP vermeldt dat er tot aan het partijcongres ruimte is voor het indienen van wijzigingen, maar gebleken is dat amendementen al afgelopen woensdag -ook via de afdelingen- binnen moeten zijn. Excuus voor de verlate oproep dus. Gelukkig hebben we zelf woensdag contact gehad met de SP, en zijn onze amendementen in goede orde ontvangen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag