• Menu

0 recente resultaten

Oproep aan D66 leden: verbeter het verkiezingsprogramma!

Alle politieke partijen hebben inmiddels hun concept-verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. Op een heel aantal van deze programma’s hebben wij inmiddels al input geleverd – met resultaat. Ondermeer de Partij van de Arbeid en het CDA hebben een groot deel van onze suggesties met betrekking tot internetvrijheid en privacy overgenomen. En nu is D66 aan de beurt. Ben je lid van D66? Help ons dan door onderstaande amendementen in te dienen bij de programmacommissie!

Onderstaand vind je de door Bits of Freedom voorgestelde wijzigingen en toevoegingen. Toevoegingen zijn dikgedrukt en verwijderde tekst is doorgehaald.

Aanvullingen p. 47, hoofdstuk ‘Privacy beschermen’

+ Privacy impact analyses. Projecten waarbij de opslag van persoonlijke informatie een rol speelt, moeten van D66 worden onderworpen aan ‘privacy impact analyses’. Bovendien moet ‘privacy by design’ het uitgangspunt zijn bij grote informatiseringsprojecten: rechtsbescherming en controle moeten integraal onderdeel zijn van systemen van zowel publieke als private partijen. Private partijen krijgen hierdoor investeringszekerheid over het niet schenden van privacyregels. Databanken met gegevens van miljoenen Nederlanders moeten optimaal worden beveiligd en regelmatig worden gecontroleerd. Voor publieke partijen wordt de impact analyse verplicht.

Toelichting: Bits of Freedom is van mening dat zowel publieke als private partijen privacy impact analyses moeten uitvoeren wanneer er wordt gewerkt met gevoelige persoonsgegevens, of gegevens van grote hoeveelheden burgers. Daarnaast willen we dat de beveiligingseisen voor databanken worden aangescherpt, om grootschalige datalekken in de toekomst te voorkomen.

+ Niet zonder toestemming koppelen dossiers. D66 vindt dat verschillende dossiers niet zonder toestemming van individuele burgers gekoppeld mogen worden en dat burgers altijd hun eigen data moeten kunnen inzien en corrigeren: persoonsgegevens zijn eigendom van het individu, niet van de overheid.

+ Sterke Europese privacy-wetgeving. D66 streeft naar een ingrijpende modernisering en versterking van Europese wetten voor de bescherming van persoonsgegevens. Een uniforme set, eenvoudige en flexibele regels voor heel Europa is goed voor burgers en bedrijven. Deze regels gelden evenzeer voor publieke als voor private gebruikers. Beginselen als doelbinding, dataminimalisatie, toestemming en transparantie staan hierbij centraal. D66 wil dat de overheid stevig optreedt tegen misbruik en onzorgvuldig behandelen van persoonsgegevens en paal en perk stelt aan het data-graaien door niet EU-landen in data van en over Europese burgers.

Toevoeging nieuwe paragraaf aan hoofdstuk ‘Privacy beschermen’

+ Afschaffen bewaarplicht telecomgegevens. De Europese bewaarplicht telecommunicatiegegevens verplicht telecombedrijven om tot twee jaar lang van ieder abonnee bij te houden met wie deze persoon contact heeft gehad en vanaf welke locaties. Deze regel schendt de privacy ven communicatievrijheid van miljoenen burgers, zonder dat duidelijk is of dit enig effect heeft op de veiligheid. D66 zal in Europa pleiten voor de afschaffing van de bewaarplicht en de werking van de regels in Nederland opschorten.

Toelichting: de Europese bewaarplicht telecommunicatiegegevens maakt inbreuk op de grondrechten van miljoenen burgers, in Nederland en Europa. Deze richtlijn maakt Nederland niet veiliger en is niet effectief, niet proportioneel en niet subsidiair. Het bewaren van privegegevens van miljoenen burgers heeft geen enkel aantoonbaar effect op de veiligheid. Voor D66 is dit een reden om zich in te zetten voor afschaffing van de bewaarplicht in heel Europa.

 Aanvullingen p. 47-48, hoofdstuk ‘ Digitale vrijheden beschermen’

+ Grondrechten gelden onverkort op internet. D66 wil dat alle legale informatie op het internet voor alle internetters toegankelijk blijft. Websites worden niet gedwongen om informatie zonder rechterlijke toetsing te verwijderen, en er is geen voorafgaande controle op of filtering van informatie. Het beginsel van netneutraliteit moet gegarandeerd strikt worden gehandhaafd. D66 streeft er verder naar dat iedereen eigenaar blijft van zijn eigen (persoons)gegevens en vindt het belangrijk het bewustzijn te vergroten dat persoonsgegeven soms een betaalmiddel zijn voor ‘gratis’ diensten op het internet. Bedrijven moeten van D66 duidelijker inzage gaan geven in de gegevens die zij van een persoon hebben. Het heimelijk verzamelen en verhandelen van persoonsgegevens zonder duidelijke toestemming wordt aan banden gelegd. Internetters kunnen hun data of complete profiel meenemen naar andere aanbieders of laten wissen.

Toelichting: deze bepaling is aangepast om meer invulling te geven aan de wil om legale informatie beschikbaar te houden online. Daarvoor is immers nodig dat legale informatie niet gecontroleerd, gefilterd of verwijderd wordt. Daarnaast is verduidelijkt dat het verzamelen van persoonsgegevens door bedrijven en overheden niet heimelijk plaats mag vinden. Dit vergroot de controle van burgers over hun eigen gegevens.

+ Cybersecurity. D66 wil dat Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Nieuwe cybersecurity maatregelen moeten gebaseerd zijn op reële en verifieerbare dreigingen en digitale opsporingsbevoegdheden dienen te worden vastgelegd in de wet. Gewaakt moet worden voor sluipende uitbreiding van het begrip cybercrime. Daarbij moeten maatregelen die in potentie grondrechten inperken worden vooraf gegaan door een impact assessment. Dergelijke maatregelen moeten altijd aantoonbaar effectief en proportioneel zijn en na bepaalde termijn aflopen. Ten aanzien van internet-tapverzoeken door justitie wil D66 dat de notificatieplicht blijft en worden geen verdergaande aftapbevoegdheden voor internet mogelijk.

+ Auteursrecht en media online. De handhaving van het auteursrecht online mag niet leiden tot een inperking van internetvrijheid, in het bijzonder het recht op vrijheid van meningsuiting. Er is op Europees niveau een aanpassing van het auteursrecht nodig aan de moderne tijd. D66 zal zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor artiesten en is tegen het introduceren van repressieve maatregelen zoals een downloadverbod, websiteblokkades, afsluiting van internet of monitoring van surfgedrag. denkt hierbij aan het radiomodel voor muziek. D66 stemt tegen het ACTA-verdrag. Verder wil D66 dat auteursrechtorganisaties samen werken zodat er voor grote groepen van gebruikers één aanspreekpunt ontstaat. Deze samenwerkende organisaties moeten een onafhankelijke, transparante beroepsmogelijkheid kennen om onrechtvaardige afdrachten te voorkomen. D66 wil dat e-boeken en audioboeken onder het lage BTW-tarief vallen, net als papieren boeken.

Toelichting: deze paragraaf is iets uitgebreid om duidelijker te maken welke rechten er in het geding zijn en welke repressieve maatregelen niet door D66 zullen worden gesteund. Verder is gekozen om niet al in de tekst een voorkeur uit te spreken voor een bepaald verdienmodel, maar dit open te laten tot na de uitkomsten van onderzoek naar de verschillende mogelijkheden waar zowel kunstenaars als artiesten beter van worden.

toevoeging p. 53, hoofdstuk ‘Vrijheid door recht’, paragraaf ‘Politie werkt samen in Europese context’:

+ Politie werkt samen in Europese context. D66 streeft naar versterking van de politie- en justitiesamenwerking binnen de EU. De EU moet een rechtsruimte worden. Daartoe moet nog veel gebeuren op het gebied van gemeenschappelijke regels, maar ook en vooral op het gebied van wederzijds vertrouwen. Samenwerking van politie en justitie met Europol en Eurojust moet hiervoor in de komende periode worden gemaximaliseerd, met inachtname van de grondrechten van burgers.

toevoeging p. 61, hoofdstuk ‘Vrijheid door democratisch bestuur’, paragraaf ‘Modernisering Grondwet’:

+ Modernisering Grondwet. D66 pleit voor een samenhangend programma voor een modernisering van de Grondwet, mede op grondslag van het rapport van de Staatscommissie Thomassen en in beide Kamers aanvaarde moties hierover. De bepaling met betrekking tot het briefgeheim  wordt aangepast om ervoor te zorgen dat alle vormen van communicatie tussen burgers even goed worden beschermd.  De overheid mag alleen communicatie tussen burgers onderscheppen wanneer dat noodzakelijk is, in het geval van een concrete verdenking en na toetsing door de rechter.

Toelichting: deze bepaling is aangevuld om weer te geven dat aanpassing van artikel 13 van de Grondwet noodzakelijk is om het recht op vertrouwelijke communicatie op internet te beschermen.

Indienen?

Om een amendement in te dienen heb je 25 handtekeningen van stemgerechtigde leden nodig, of de handtekeningen van de voorzitter en secretaris van het bestuur van de (thema-)afdeling of regio waarin de amendementen zijn vastgesteld.

De deadline voor het indienen is 14 augustus, 10.00 uur. Afdelingen stellen echter hun eigen ‘interne’ deadlines, dus neem zo snel mogelijk contact op met een afdeling als je één of meer amendementen wilt indienen. Met vragen kun je contact opnemen met Janneke Slöetjes via janneke.sloetjes@bof.nl.

 

 

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag