• Menu

0 recente resultaten

Brede coalitie stelt vragen over opslag telecomgegevens

Medio maart schreven wij over Malte Spitz, een Duitse politicus die zijn telecomprovider had gevraagd wat deze eigenlijk over hem bewaarde en die gegevens vervolgens door de Zeit had laten visualiseren. Met het resultaat kan je op de minuut nauwkeurig zien waar deze politicus is geweest. Ontluisterend. Maar ook in Nederland wordt op grond van de Wet bewaarplicht telecomgegevens door jouw telecomprovider bijgehouden waar je bent geweest. En daarom stelt een brede coalitie in de Tweede Kamer nu vragen aan de regering.

De kamervragen zijn ingediend door D66, samen met de PvdA, SP, GroenLinks en VVD. De eerste vier partijen hebben in 2008 tegen de Wet bewaarplicht telecomgegevens gestemd, maar de VVD stemde toen nog voor. Het is goed om te zien dat de VVD nu, onder het privacyroer van Ard van der Steur, Afke Schaart en Jeanine Hennis, blijkbaar kritischer staat tegenover deze massale privacyschending.

Wat kan jij ondertussen doen om deze discussie ook in Nederland op gang te brengen? Vraag bij jouw telecomprovider ook deze gegevens op. Je hebt daar recht op, op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. En dankzij de procedure die Rejo Zenger heeft gevoerd, is dat nu ook door een rechter bevestigd. We zijn benieuwd waar jij je bevond op 14 september 2010 om 14.31 uur!

Hieronder zijn de vragen opgenomen.

Schriftelijke vragen van de leden Schouw (D66) , Heijnen (PvdA), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) Schaart en Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een grote hoeveelheid gegevens over een burger beschikbaar is bij belbedrijven en overheden voor controle

23 maart 2011

Vraag 1.
Wat is uw reactie op het bericht “Verräterisches Handy”? 1)

Vraag 2.
Op welke wijze is de situatie van de opslag van gegevens van burgers en de mogelijkheden deze in te zien en te koppelen aan andere openbare bronnen in Nederland vergelijkbaar met Duitsland?

Vraag 3.
Welke gegevens mogen de belbedrijven precies op slaan?

Vraag 4.
Voor welke doeleinden mogen zij deze gegevens gebruiken?

Vraag 5.
Hoe lang mogen zij deze gegevens bewaren?

Vraag 6.
Zijn de opgeslagen gegevens afdoende afgeschermd voor kwaadwillenden? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Vraag 7.
Op welke wijze kunnen burgers bezwaar maken tegen het opslaan van deze gegevens?

Vraag 8.
Bent u van mening dat de privacy van burgers voldoende gewaarborgd wordt door belbedrijven die de gegevens opslaan? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9.
Hoe vaak worden de gegevens van burgers die bij belbedrijven opgeslagen liggen opgevraagd door de burger zelf? Hoe vaak wordt deze aanvraag gehonoreerd?

Vraag 10.
Hoe vaak worden de gegevens van burgers die bij belbedrijven opgeslagen liggen opgevraagd door de overheid? Hoe vaak wordt deze aanvraag gehonoreerd?

Vraag 11.
Hoe vaak worden de gegevens van burgers die bij belbedrijven opgeslagen liggen opgevraagd door derden? Hoe vaak wordt deze aanvraag gehonoreerd?

Vraag 12.
Bent u van mening dat burgers zich voldoende bewust zijn van welke gegevens over hen worden opgeslagen en hoe deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Vraag 13.
Zo nee, bent u bereid deze bewustwording te stimuleren? Welke concrete stappen gaat u nemen om deze bewustwording te vergroten?

1) Zeit, “Verräterisches Handy”? http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten , 17 maart 2011. Zie ook ‘Duits politicus demonstreert de mobiele verrader’ : Trouw, http://www.trouw.nl/tr/nl/5133/Media-technologie/article/detail/1861442/2011/03/17/Duits-politicus-demonstreert-de-mobiele-verrader.dhtml ,17 maart 2011.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag